Kế Hoạch Điều Động Ngày 05 Tháng 06 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 2ND WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH : PHẠM CƯỜNG THÁI : 0904135306
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
TRẦN VĂN MƯỜI: 0987903066 MR SẢN – X3 : 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
20:00 – 2.2M
10:03 – 1.6M
CAM PHA TIDE TABLE
18:20 – 2.4M
08:58 – 1.6M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 01H00  PHAI  NORD PLUTO 13.3 228.90 42,955  F0 – HL3.3          H2TA – H2
2 15H30 16H30  TUNGA  PAC ADHILL 7.3 199.99 35,812  F0 – CL7  CL6.HL8.GD68  H2 – TA – X3
3 06H00 07H00  KHOAI  TAI FU 5.6 157.79 13,865  F0 – HL3.7  H1 – TA – H1
4 06H00 08H00  HIẾU  PETROLIMEX 20 6.0 146.00 11,662  HM1.3 – F0  H1 – TA – H1
5 09H00 10H00  HUNG  GLORIOUS LOTUS 6.18 199.90 39,904  F0 – CL6  CL6.HL8  H2 – TA – X3
6 15H30  HAA  AFRICAN HORNBILL 7.75 199.98 34,795  CL7 – F0  CL6.NM6.HL8  X3           H2
7 09H00 10H00  BINH  ARIKUN 5.0 111.70 5,691  F0 – HG  H2 – TA – H1
8 06H00 07H00  CUU  TUNGD  ATN APOLLO 4.5 105.73 4,348  F0 – HM1.5  H1 – TA – H1
9 12H00 12H30  KHUNG  ATN APOLLO 4.5 105.73 4,348  HM1.5 – HL3.2  H1 – TA.H1
10 20H00 21H00  NAM  HTK LOTUS 10.0 169.26 16,960  HL3.4 – F0  H2
11 23H004/6 00H00  SON  AU TAI 9.9 159.90 15,673  HL3.5 – F0  H2 – TA – H2
12 12H00 14H00  LINH  NEW GOLD 5.6 167.20 15,884  F0 – HM2.3  H1 – TA – H1
13 15H30 17H30  THANHA  NEW GOLD 5.6 167.20 15,884  HM2.3 – HL1.3  H2          H1
14 12H00 14H00  SON  CHARLENE 6.0 169.93 17,209  HL1.3 – F0  H1   TA.H1
15 04H00  HANH  TUNGD  ZHONG JIE 5.0 100.48 6,049  CL5 – F0  HG  X5    TA   H1
16 04H30  TUAT  GAO XIN 6 5.5 110.00 4,519  CL1 – CL5  HG.H8  H8
17 07H00  HIỆU  GLOBE 6 6.1 90.74 2,551  HG1 – F0  H2            H1
18 20H00  HIỆU  KIÊN  VIET ANH 01 6.9 92.06 3,430  XMHL – F0  NM6  H2
19 09H00  NAM  HTK LUCKY 6.0 169.16 16,966  CL6 – HP2  CL6.HL8  X3            H2
20 09H00 10H00  THAO  DUC  VAST OCEAN 2.1 48.8 493  F0 – CLUC  H2   TA    H1
21 15H00  SON  KHUNG  TAI FU 5.6 157.79 13,865  HL3.7 – F0       H1.TA H1
22 17H00  KHUNG  TRUONG MINH STAR 4.5 118.83 6,649  F0 – HL3.7          H1 – H2
23 23H00  THAO  THE  YU LONG 2.5 45 400  Cluc – F0  H1           H2