Kế Hoạch Điều Động Ngày 04 Tháng 06 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 2ND WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG :  0918636186
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
PHÙNG VĂN KHỨNG: 0968824688 MR KHIÊN – X5 : 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
23:59 – 2.7M
10:02 – 1.3M
CAM PHA TIDE TABLE
23:59 – 2.7M
09:14 – 1.4M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 19H00 21H00  TUNGA  MEI HUA HAI 7.6 254 64,654  HN2.4 – F0  HL TKV  X3 – T2.TA – H1
2 18H00  THANHA  TUNGD  MY THINH 8.5 134.04 8,414  HG7.3 – F0  H1           H2
3 14H00  TUAT  CHANG LONG SHUN 2.8 45 226  CLUC – F0  H1
4 cancel20H30 21H30  THANGA  THOR NITNIRUND 3.8 199.9 34,497  SN – CT2  HP1.TP2.TP3.H18  X5
5 23H00 23H30  PHAI  TOKYO QUEEN 9.3 229 47,167  HL3.3 – HL3.5  H2
6 18H00  CUU  HIỆU  THERESA AQUARIUS 8.66 120 8,247  F0 – CL2  G68.H8           TA    H8
7 16H00  HIỆU  CUU  BLUE OCEAN 01 4.5 96.72 3,437  PVOIL – F0  G68  H1    TA
8 08H30 10H00  MUOI  HOANG SA 68 2.8 106.18 3,621  F0 – HL1.14  H2    TA    H2
9 04H30 05H00  THANGA  PETROLIMEX 11 7.8 175.9 25,400  HM1.5 – F0  H1
10 04H30 07H00  HANH  TUNGD  PETROLIMEX 14 6.2 128.6 8,542  HL1.5 – F0  H1
11 05H00  THAO  KIEN  SEA EYES 4.5 96 3,239  HG1 – F0  H2     –     H1
12 08H30 09H30  CHAU  ASIA CONFIDENCE 13.4 228.9 44,135  F0 – HM2.6  H2 – TA – H2
13 18H30 19H00  HAA  ASIA CONFIDENCE 12.5 228.9 44,135  HM2.6 – HL2  H2
14 13H00  LINH  MUOI  PETROLIMEX 20 6.0 146.6 11,662  B12 – HM1.3  P.Cluc  H1
15 00H30 01H00  HIẾU  THE  VIET ANH 01 3.7 92.06 3,430  HL1.15 – XMHLMF  H8  H2     –     H8
16 21H00  BINH  DUC  YU LONG 2.5 45 400  CL1 – Cluc  X5     –     H2