Kế Hoạch Điều Động Ngày 10 Tháng 04 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 2ND WATCH : PHẠM CƯỜNG THÁI : 0904135306 3RD WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
ĐỖ MẠNH HÀ : 0987519025 MR MINH X2 : 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
03:12 – 3.0M
17:31 – 1.4M
CAM PHA TIDE TABLE
04:00 –  3.0M
13:20 – 1.6M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 23H309-4 01H00 THANGA GOOBY 12.5 189.99 32,311 FN3 – F0 NM8  X3  T2 TA  TR
2 09H00 10H00 BINH DUC MP STAR 3.5 113.2 5,444 F0 – HG7.2  H2     –     TL
3 09H00 12H00 THAO UNION 1 5.7 84.25 2,926 F0 – CL5TL HG  H2     –      X2
4 05H00 05H30 CUU ALL RICH 7.7 99.9 6,448 F0 – CL5 HG  H2            X2
5 01H00 02H30 PHAI GUO TOU 109 5.6 199.94 33,738 F0 – FN3 NM8  TR  TA T2  X3
6 05H00 06H00 CUONGC PEAK LIBERTY 7.0 228.99 43,089 HL2 – F0  H2
7 04H00 LINH MUOI DONG BAC 22-08 4.2 146.86 10,964 DTHL – F0 CL6.CL8  H2
8 14H00 HIỆU THE CONG THANH 09 2.8 79.98 2,558 HG – XMTL  H2
9 04H00 TUNGA DRAGON SKY 9.96 209.99 49,718 CL6 – F0 HL8.NM6.GD68  X2     TA    H2
10 05H30 TRUONG SON PRINCESS ROYAL 7.01 209.9 43,649 F0 – CL7 HL8.NM6.GD68           TA     X2
11 22H00 THANGA MELATI 3 8.0 177.15 22,116 CL2 – F0 NM6.GD68  X2     TA     H2
12 17H30 HANH HIỆU PETROLIMEX 12 6.2 128.6 8542 B12 – HL1.5 P.CL6  H2
13 21H30 22H30 QUYEN NHA BE 09 6.6 105.97 4250 F0 – B125000 P H2           TR
14 12H00 DONG DUC CHANG LONG SHUN 2.8 45 226 Cluc – CL1  TL     –     X2