Kế Hoạch Điều Động Ngày 11 Tháng 04 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHẠM CƯỜNG THÁI : 0904135306 2ND WATCH :  NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG – 0918636186 3RD WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
PHÙNG VĂN KHỨNG : 0968824688 MR MINH X2 : 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
04:02 – 2.7M
19:57 – 1.6M
CAM PHA TIDE TABLE
05:00 –  2.7M
21:58 – 1.9M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 23H00 ( 10-04) 01H00 THANH B LINH NAVIOS POLLUX 11.9 292.00 94,817 F0 – HN2.4  NM8 TL – TA.T2 – X2
2 23H00 ( 10-04) 01H30 TRUONG EXPLORER 6.7 189.99 26,449 F0 – HP4 TL – TA .TL
3 03H00 TRUONG W-STAR 14.5 229.20 51,239 F0 – HM2.5 TL
4 04H30 CUU HIỆU WAKABA 7.1 102.20 4,713 CL1 – F0  HG H2 – TA – H2
5 07H30 09H00 KHOAI OCEAN GLOBE 7.7 166.15 15,549 F0 – HG7.3 H2 – TA – H2
6 04H00 06H00 CUONG C JUBILANT DEVOTION 8.0 245.00 63,381 HN2.5 – F0 NM8 X2 -T2.TA – H2
7 02H00 MUOI CHANG LONG SHUN 2.8 45.00 226 CL1 – F0 X2 – TL
8 19H00 THANH B KMAX LEADER 7.0 229.5 51.130 CL4 – F0 CLUC.NM6.CLHT X2 – TA – H2
9 12H00 13H00 PHAI CHANG AN 6.0 179.90 20,748 HP3 – F0 H2
10 13H00 15H00 TUNG A HA B HOANH SON SUN 8.0 229.93 48029 HN2.4 – FO NM8 X2 – T2TA – H2
11 10H00 11H00 HIỆU THE TIEN THANH 68 5.5 74.36 1861 FO – CL2 H2           TR
12 12H00 14H00 HIẾU MUOI PETROLIMEX 15 7.0 159.9 13.468 F0 – B12 P.CLUC H2
13 14H00 HA C DUC MINH HUY 19 4.0 100.74 4.176 HG1 – HM2.4(W-STARCM) NM6 TR   –     H2
14 17H00 18H00 THAO THE STAR 26 4.0 89.56 2,917 F0 – HG H2
18 19H00 SON OCEAN GLOBE 7.7 166.15 15,549 HG7.3 – F0 H2