Kế Hoạch Điều Động Ngày 12 Tháng 04 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH:  PHAM CUONG THAI – 0904135306 2ND WATCH:  NGUYEN QUOC TRUONG- 0918636186 3RD WATCH: DAO VIET HOANG- 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
DANG VAN THANG: 0358504314 NGUYEN VAN SAN – X3: 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
0500– 2.4M
2231 –  1.6M
CAM PHA TIDE TABLE
0600–  2.4M
0119 –  1.8M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 09H00 10H30  THUAN  MUOI  UHL PASSION 7.20 166.15 15,549  F0 – CL3MF  CL6 – CL8  H2 – TA – X2
2 09H00 11H00  CUONGC  MIMOSA AFRICANA 6.90 203.50 45,011  F0 – HL1.4  H2 – TA – TR
3 12H30  HIỆU  UNION 1 3.50 84.25 2,926  CL5 – F0  HG  X2   –      TL
4 04H30 06H00  TRUONG  HAB  FJ RUBY 7.60 229.00 40,006  F0 – HM1.4  TL – TA.TL
5 09H00 13H00  KHUNG  BMC CAPO 4.5 111.89 5,321  F0 – HG7.3  H2 –  TA – TL
6 04H30 05H00  HAA  KHOAI  SUMATERA EXPRESS 10.90 215.40 54,588  HL3.3 – CL7  HL8 – CL6 – NM6  TL    –     X3
7 02H30  THAO  DUC  TIEN THANH 68 3.4 74.36 1,816  CL2 – HG   H2
8 13H30  BINH  NHA BE 09 6.0 105.97 4,250  B12 – F0  P  H2       TL
9 23H3011/4 01H00  HUNG  HIẾU  JR SPRNG 7.00 228.38 44,452  F0 – CL2MF  CLUC – NM6 – CL8HT  TR     –     X2
10 12H00 14H00  THANH B  GERM SUCCESS 11.8 185.73 26,094  FN4 – F0  NM8 X3 – T2.TA – H2
11 03H00  HANH  CONG THANH 09 6.45 79.98 2,558  XMTL – HG  H2
12 09H00 10H00  QUYEN  DUC  HONG YUN 66 2.8 45.80 357  F0 – CLUC  H2 – TA – H2
13 15H00 16H00  THANGA  TAN BINH 256 5.9 176.63 17,679  F0 – HL3.6  H2    TA   H2
14 09H00 11H30  PHAI  BAHRI GRAIN 12.65 228.99 43,894  F0 – HL2  H2 – TA – TL
15 12H00  TRUONG  HAB  FJ RUBY 7.6 229.00 40,006  HM1.4 – CL4  CLUC – NM6 – CL6HT           TL – X3
16 21H00 22H00 TUNG A PETROLIMEX 08 10.0 180.00 25,561 F0 – HM1.5 H2
17 15H00 17H00 MUOI MINH HUY 19 8.0 100.74 4,176 HM2.4 – HL1.2 NM6 H2
18 15H00 CUU CONG THANH 09 6.45 79.98 2,558 HG – F0 H2
19 21H00 ANH KHUNG PETROLIMEX 15 5.6 159.90 13468 B12 – HL1.4 CLUC – P TR              H2