Kế Hoạch Điều Động Ngày 09 Tháng 04 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 2ND WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 3RD WATCH : PHẠM CƯỜNG THÁI : 0904135306
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
LƯU TUẤN ANH : 0934248987 MR SẢN – X3 : 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
02:18 – 3.3M
13:37 – 1.1M
CAM PHA TIDE TABLE
03:00 –  3.3M
13:08 – 1.3M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 17H00  KHUNG  UNIWISDOM 9.2 115.4 8,036  HL1.2 – F0         H2   TR
2 20H00 21H00  HAB  NAM  VIET THUAN 235 – 03 3.5 150.52 14,436  C.TAU – F0  HP01.HA18  X3 – TA – TL
3 14H30 15H00  CUONG C  NAVIOS LA PAIX 9.7 199.98 23,855  HP4 – F0  H2
4 20H00  HUNG  ULTIMAX 10.4 210 43,591  CL5 – F0  CL6.NM6.HL8  X2   TA   H2
5 14H00  THANHA  KHUNG  OCEAN VICTORY 6.4 169.37 17,019  HL1.3 – F0          TR – H2
6 02H00  CUONGC  UNI FORTUNE 10.0 199.92 39,219  CL3 – F0  HL8.NM6.CL8  X3 – TA – H2
7 03H00 03H30  THANHB  MELATI 3 10.0 177.15 22,116  HM1.4 – CL2  G68.NM6  H2     –     X3
8 00H00 01H00  TRUONG  HIẾU  MAHA AARTI 4.3 225 40,086  C.TAU – F0  HP1.TP2.H008  X2 – TA – H2
9 04H00 05H00  DANG  MUOI  OCEAN VICTORY 6.4 169.37 17,019  F0 – HL1.3  TR     –     H2
10 04H00 05H30  HAA  SUMATERA EXPRESS 11.0 215.4 54,588  F0 – HL3.3  TR – TL
11 04H00 06H00  TUNGA  INDIGO TRAVELLER 6.2 189.99 31,230  F0 – HP2  TR     –     TL
12 04H00 07H00  THAO  DUC  MILDER 2.4 53.50 980  F0 – CLUC  TR     –     H2
13 07H00  HAA  JI XIANG SONG 10.0 179.5 20,684  HL1.1 – F0          TL – TL
14 21H30 22H00  TRUONG  SON  KSL HUA YANG 10.5 190 32,578  HL3.1 – F0  TL    TA   H2
15 16H00  PHAI  TRUONG  GLOBAL DIAMOND 9.5 153.78 20,395  CL7 – F0  HL8.CL6  X3          TR
16 12H00  THANHA  KHUNG  BMC CATHERINE 9.8 153.5 14,527  HG7.3 – F0  H2 – TR
17 16H00  DONG  HIỆU  LONG PHU 11 5.8 113.98 5,448  B12 – F0  P.CL6  TL     –     TR
18 14H30 16H00  MUOI  THE  PETROLIMEX 12 8.0 128.6 8,542  F0 – B12  P.CL6  H2   TR    TL