Kế Hoạch Điều Động Ngày 08 Tháng 04 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 2ND WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 3RD WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
NGUYỄN MẠNH HÀ : 0961687555 MR MINH – X2 : 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
01:18 – 3.5M
12:46 – 0.8M
CAM PHA TIDE TABLE
02:36 –  3.6M
12:41 – 1.0M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 06H00 07H00 HAA KEN VISTA 9.4 184.75 23,857 HM2.5 – F0  H2
2 15H00 16H30 THANHB KSL HUA YANG 11.8 190.00 32,578 F0 – HL3.1  TR
3 02H00 SON HAC GLORY SKY 9.0 145.00 10,508 XMTL – HM1.4 CL6.H8  H8    TA
4 08H30 09H00 NAM GLORY SKY 9.0 145.00 10,508 HL1.4 – F0  TL
5 06H00 THAO THE VISSAI VCT 12 6.7 97.12 2,999 XMHL – F0 H8  H8             H2
6 06H00 06H30 TUNGA BLACK PEARL 7.8 229.00 43,445 HL3.3 – F0  H2
7 08H30 11H00 TRUONG MELATI 3 10.0 177.15 22,116 F0 – HM1.4  TL
8 07H00 DONG TRANG AN 05 7.8 136.40 8,310 HG – F0  TR               H2
9 03H00 HIỆU DUC VICTORIA 08 5.7 91.94 2,995 CL1 – F0 HG  X3      TA     H2
10 06H00 07H00 MUOI CONG THANH 09 2.8 79.98 2,558 HL1.15 – HG  H2               TR
11 04H00 HAC SON LONG PHU 11 7.0 113.98 5,448 F0 – HL1.5            TA     H2
12 03H00 KHUNG YU LONG 2.8 45.00 400 CL1 – F0  X3     TA     H2
13 15H00 16H00 THANGA MYKONOS SEAS 12.44 189.99 33,044 HL3.1 – F0  TR
14 04H00 CUU ROYAL 88 6.5 90.98 2999 HG2 – FO  TR – TA – H2
15 20H00 22H00 BINH HIỆU WAKABA 4.65 109 4713 F0 – CL1 HG  TL – TA – X3
16 17H00 ANH MUOI PETROLIMEX 15 5.6 159.9 13468 B12 – F0 P.Cluc  H2     –     TR
17 15H00 17H00 HANH LONG PHU 11 7.0 113.98 5448 HL1.5 – B12 P.CL6  TR     –     H2
18 20H00 22H00 THANGB KHUNG TAN BINH 135 4.9 169.26 16953 F0 – C.TAU HP01.TP02  TL – TA – X2
19 15H00 16H30 QUYEN THE CHANG LONG SHUN 2.8 45 226 F0 – CLUC  TR     –     H2