Kế Hoạch Điều Động Ngày 07 Tháng 04 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHẠM CƯỜNG THÁI : 0904135306 2ND WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 3RD WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
MAI VĂN NAM : 0932289688 MR SẢN – X3 : 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
00:13 – 3.6M
11:52 – 0.6M
CAM PHA TIDE TABLE
01:00 –  3.7M
12:02 – 0.8M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 04H00 05H00 KHOAI MUOI PETROLIMEX 15 7.0 159.99 13,468 F0 – B12 P.CLUC  TR                H2
2 04H00 06H00 THANG A KEN VISTA 9.4 184.75 23,857 F0 – HM2.5  TR
3 09H00 11H00 CUONG C JI XIANG SONG 10.8 179.5 20,684 F0 – HL1.1  H2     TA     H2
4 20H00 21H30 THANG A PACIFIC 08 12.3 189.99 30,081 F0 – FN5 NM8  H2  TA  T2  X3
5 15H30 16H00 HIẾU VISSAI VCT 02 9.9 153.02 14,851 HL3.6 – F0  H2
6 09H00 10H00 TRUONG HA B GLOBAL DIAMOND 6.1 153.78 20,395 F0 – CL7 HL8.CL6  H2      TA    X3
7 20H00 21H00 BINH UNIWISDOM 4.5 115.40 8,036 F0 – HL1.2  H2     TA     H2
8 09H00 10H00 HUNG STELLA NAVIS 7.8 229.00 43,987 HL1.3 – F0  H2     TA     H2
9 09H00 10H00 THAO KIEN YU LONG 2.8 45.00 400 FO – CLUC  H2               TL
10 16H30 HIỆU DUC YU LONG 2.5 45 400 CLUC – CL1  TL               X3