Kế Hoạch Điều Động Ngày 06 Tháng 04 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH: PHAM CUONG THAI – 0904135306 2ND. WATCH: LE THANH KONG – 0905691888 3RD. WATCH:  NGUYEN QUOC TRUONG – 0918636186
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
NGUYEN HONG DANG.0907050268 DAO VAN KHIEN – X5: 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
23H00 -3.7M
10H56- 0,5M
CAM PHA TIDE TABLE
23H59- 3,8M
11H14 -0,6M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 04H00 05H30 CHAU HIẾU UNI FORTUNE 7,0 199,99 39,219 F0   –  CL3 CL ,HL,NM6 TR   –   X5
2 04H00 07H00 TUNG A PEAK LIBERTY 10,65 228,99 43,089 F0    –  HL2 TR
3 16H00 THAO THE QUANG ANH GM 5,9 91,94 2,971 PVOIL –  F0 GD68 TR    –    H2
4 04H00 07H00 HA B VINASHIP SEA 4,7 169,03 18,108 F0   –   HL3,5 TR
5 04H00 05H00 LINH BMC CATHERINE 5,6 153,5 14,527 F0  –  HG7,3 TR  –  H2
6 04H00 06H00 HIỆU DUC VICTORIA 08 5,7 91,94 2,995 F0   – CL1 HG TR   –  X5
7 15H00 HA A STELLA NAVIS 7,8 229 43,987 F0  –  HL1.3       H2
8 06H00 BINH KIEN TRUONG NGUYEN 18 2,5 91.8 2,656 CL1  –  F0 HG X2   –  TR
9 00H00 MUOI ROYAL 88 3,8 90.98 2,999 CL2  –  HG HG X5     –   H2
10 09H30 11H30 TRUONG DRAGON SKY 9,26 209,99 49.718 F0  –  CL6 HL.CL.NM6 TL        X5
11 01H00 DONG PHOSPHERUS NH 5.6 100.72 6364 CL7 – FO HG X5           H2
12 13H00 14H00 HA A SUPER KATE 10.15 175.53 19,828 HP2 – F0 H2
13 23H30 HA C MP PACIFIC 7.2 107.24 4,358 HG7.2 – F0 H2     –     TL
14 21H00 KHUNG HIỆU PETROLIMEX 12 6.2 128.6 8,542 B12 – F0 P.CL6  H2     TL
15 13H30 CUU DUC VISSAI VCT 12 3.7 97.12 2,999 HG – XMHLMF H8 TR   –      H8
16 22H00 KHUNG HIỆU VICTORIA 19 3.0 91.94 2,995 HL3.2 – F0           TL    TL