Kế Hoạch Điều Động Ngày 05 Tháng 04 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ND WATCH:  PHAM CUONG THAI – 0904135306 2ST WATCH:  PHAM HUNG CUONG- 0918943893 3RD WATCH: NGUYEN QUOC TRUONGONG- 0918636186
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
DINH VAN KHOAI: 0973037379 VU DINH MINH- X2: 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
2303– 3.7M
0956  –  0.5M
CAM PHA TIDE TABLE
2359–  3.8M
1015 –  0.6M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 00H30 02H30 CUU NHA BE 09 6.60 105.97 4,250 FO – B12 P TR       H2
2 00H30 02H00 CUONG C YU LIN HAI 13.90 225.00 40,931 FO – HM2.6 TR
3 04H00 05H30 TUNG A THANG B GERM SUCCESS 6.40 185.73 26,094 FO – FN4 TL – TAT2 – X2
4 00H30 03H00 HA B KHUNG MAGNATE 8.6 139.90 11,751 HL1.4 – HL3.1 TR
5 04H00 06H00 HIỆU THE ROYAL 89 3.2 90.98 2,999 FO – HG7.1 TL – TA – H1
6 04H00 06H00 HUNG KMAX LEADER 10.77 229.50 51,130 FO – HM2.1 TL – TA – TL
7 12H30 14H00 HIẾU TAN BINH 45 10.1 164.50 15,500 HL1.1 – FO H2
8 12H30 14H00 PHAI CHANG AN 10.7 179.90 20,748 FO – HP3 H2 – TA -H2
9 15H00 HA A EAGLE SKY 10.30 209.99 49,718 CL5 – FO HL8 – CL6 – NM6 X2 –     TR
10 16H00 18H30 THAO KIEN QUANG ANH GM 5.90 91.94 2,971 FO – PVOIL GD 68 TR    –   H2
11 16H00 17H00 THANH B ULTIMAX 7.6 210.00 43,591 FO – CL5 HL8 – CL6 – NM6 TR     –    X2
12 19H30 21H00 THANG A CHANG HANG HAO HAI 12.80 199.94 33,736 FO – HN1,3 TL – TAT2  – X2
13 19H30 22H00 HUNG KMAX LEADER 10.77 229.50 51,130 HM2.1 – CL4 CLUC – NM6 CL6HT TL – TA –  X5
14 14H00 TRUONG THANH A KALIMAN TAN EXPRESS 9.95 215.40 54,725 CL6 – FO HL8 – CL6 – NM6 X2 –  TA  TR
15 00H00 THANG A STAR LIMA 8.3 204.40 37447 CL7 – FO HL8 – NM6 – CL6 X5       TR
16 00H00 MUOI PHOSPHERUS NH 7.2 100.72 6364 CL1 – CL7 HG X5
17 04H00 07H00 HA C VITRORIA 19 4.0 91.94 2995 FO – HL3.2 TL
18 12H30 13H00 DANG MUOI VINASHIP PEARL 9.9 157.26 16402 HL3.5 – FO H2
19 00H30 TUAT TRUONG NGUYEN 18 5.1 91.80 2656 HG – CL1 HG H1      X5
20 17H00 ANH BMC CALYPSO 9.9 154.3 14,915 HG7.3 – F0 H2
21 12H30 15H00 KHUNG HIỆU TSYS 5.4 109 5,366 F0 – HL1.5 H2
22 21H30 CUONG C XIU YU HAI 8.2 182 24,198 CL3 – F0 HL8.CL6 X2   – TA – TL
23 22H00 THANG B NHA BE 09 4,8 105,97 4,250 B12  –  F0 P H2  –  TL
24 19H30 22H00 THUAN PETROLIMEX 12 8,0 128,6 8,542 F0  –  B12 P.CL6 TL  TA – H2
25 19H30 20H00 THANH A MAGNATE 9.1 139,9 11,751 HL3.1  –  F0 TL
26 19H30 22H00 CUU TSYS 5,4 109 5,366 HL1,5  –  F0 TL