Kế Hoạch Điều Động Ngày 04 Tháng 04 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH :ĐÀO VIỆT HOÀNG: 0984888966 2ND WATCH: PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 3RD WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
ĐÀO TRUNG KIÊN : 0984829575 MR. SẢN- X3 : 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
22:00 – 3.6M
08:44 – 0.6M
CAM PHA TIDE TABLE
23:00 –  3.8M
09:01 – 0.6M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 04H00  HAC  BINH  MP PACIFIC 3.5 107.24 4,358  F0 – HG7.2          H1
2 05H00 06H00  THANHA  KHUNG  PETROLIMEX 15 5.6 159.99 13,468  HL1.5 – F0  TL    –     H2
3 19H00 21H00  THANHB  HOANH SON SUN 13.3 229.93 48,029  F0 – HN2.4  NMS8  TA – T2 – X3
4 07H00 09H00  HUNG  SUPER KATE 6.5 175.53 19,828  F0 – HP2  H2    –    TL
5 05H00 06H00  THANGA  SAGA DAWN 7.9 195.3 32,158  F0 – HL2  TL      –   H2
6 02H30 03H00  BINH  HAC  BEAGLE VII 8.8 134.98 9,989  HL1.2 – F0  H1 – H1
7 05H00 07H00  HIỆU  VISSAI VCT 12 3.7 97.12 2,999  F0 – HG1  TL     –     H1
8 13H30 14H00  HAA  SPILT 10.6 187.63 24,533  HP3 – F0  H2
9 00H00  TUAT  STAR 16 6.4 92.85 2,976  HG – F0  H2      –    H6
10 10H30 11H00  KHUNG  HIỆU  NINH CO 88 8.5 98,50 4.068  HL3.7  –  F0  H1
11 13H30 14H30  THANGB  GLORY SKY 5.5 145.00 10,508  F0 – XMTL  H8.GD68  H2     –    H8
12 16H30 17H00  TRUONG  SAGA DAWN 7.85 195.3 32,158  HL2 – F0  H1
13 19H00 21H00  DONG  MINH HUY 19 3.8 100.74 4,176  F0 – HG1  TA  –     H2
14 19H00 20H00 TUAT CONG THANH 09 2.6 79.90 2558 FO – HL1.5 TA         H1