Kế Hoạch Điều Động Ngày 03 Tháng 04 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 2ND WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
ĐOÀN TRUNG HIẾU : 0904693960 MR.KHIÊN – X5 : 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
21:00 – 3.4M
07:03 – 0.8M
CAM PHA TIDE TABLE
21:20 –  3.7M
07:25 – 0.8M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 17H00 19H00  HUNG  SON  JUBILANT DEVOTION 13.0 245 63,381  F0 – HN2.5   NMS8  TR  H6 T2  X3
2 10H30 11H00  TUNGA  OSPREY BULKER 10.8 185 18,049  HL2 – F0  H1
3 06H30 08H00  MUOI  TRANG AN 05 4.0 136.4 8,310  F0 – HG  H2
4 13H00 15H00 THANG A  ZHEHAI 516 11.3 189.90 30,171  FN5 – F0 NM8  X5  T2 H6  H2
5 15H00 16H00  NAM  MUOI  VIET THUAN 235-03 3.5 150.52 14,436  C.TAU – K.NEO  HP1.TP3.H19  X5
6 15H00 17H00  PHAI  CHAU  VINALINES GREEN 3.85 185.73 25,939  C.TAU – SN  HP1.TP2.TP3  X5
7 19H00  NAM  MUOI  VIET THUAN 235-03 3.5 150.52 14,436  K.NEO – C.TAU  HP1.TP3.H19                     X5
8 19H00  TUAT  HIỆU  PETROLIMEX 12 6.2 128.6 8,542  B12 – F0  P.CL6  H1              TR
9 17H00 20H00  TRUONG  XIU YU HAI 6.3 182 24,198  F0 – CL3  HL8.CL6  TR     H6     H1
10 14H00   HIỆU  THE  STAR 16 6.4 92.85 2,976  XMHL – HG  G68  H1
11 14H30 15H00  KHUNG  NEW SAILING 1 8.65 100.48 6,049  HL3.7 – F0  H2
12 19H30 21H00  THANH B  SOHO PRINCIPAL 8.0 199.99 35,812  HN1.1 – F0  X3      T2    H6
13 16H00  THAO  KIEN  THANH PHAT 03 5.0 74.35 1597  CL2 – F0  X3      –        H2
14 23H00  DONG  NINH CO 88 8.3 98.5 4068  XMTL – HL3,7  NM6  H2   –   H6