Kế Hoạch Điều Động Ngày 10 Tháng 03 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186 2ND WATCH: ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH :  PHẠM CƯỜNG THÁI : 0904135306
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
HOÀNG MINH TUNG B: 0965427068 MR SẢN – X2 : 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
02:00 – 3.7M
13:39 – 0.5M
CAM PHA TIDE TABLE
03:00 –  3.9M
13:53 – 0.6M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 18H00 CUU HTK VENUS 6.3 90.72 2,551 HG7.2 – F0 H1
2 18H00 HANH KIEN THANH PHAT 01 4.6 69.85 1080 CL2 – FO X3         H1
3 12H00 HA C PHUONG NAM 126 6.3 79.98 2717 HG – FO H2         H1
4 14H00 15H00 BINH THANH PHAT 03 5.3 74.36 1597 FO – CL5 H2         X2
5 22H009/3 00H00  PHAI  RUI NING 10 12.7 190 32,493  FN5 – F0  NMS8  X3 – T2.H6 – H1
6 10H00 10H30  QUYEN  BLUE LOTUS 8.1 134.4 8,481  HL3.1 – F0 H1
7 04H00 05H30  THANHB  GREAT FOREST 6.4 196.29 35,240  F0 – CL7  NM6.CL6.HL8  TR     –     X2
8 04H00  CUONGC  BI JIA SHAN 11.0 189.99 32,962  CL6 – F0  CL6.NM6.HL8  X3      –     TR
9 14H00 16H00  HUNG  BAO SUCCESS 12.3 189.99 32,945  F0 – HL3.1 H2 – H6 – H2
10 11H00  MUOI  NHA BE 06 4.5 107.48 4,158  B12 – F0  P  H2     –     H1
11 10H00 11H00  THUAN  THANHA  PETROLIMEX 15 7.0 159.99 13,468  F0 – B12  P.Cluc  H1     –     H1
12 10H00 11H00  HIỆU  KIEN  CHANG SHAN 5.0 79.99 1,983  F0 – CL6  H1     –     X2
13 14H00 16H00  HAA  GREAT WENXIAN 5.0 185.78 26,058  F0 – HN2.10  H2 – H6.T2 – X2
14 01H00  THAO  PHUONG NAM 126 6.3 79.98 2,717  XMHL – HG  H1     –      H2
15 08H00 09H00  KHUNG  HONG YUN NO.66 2.8 45.8 357  F0 – CLuc  H2