Kế Hoạch Điều Động Ngày 11 Tháng 03 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186 2ND WATCH: ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH :  PHẠM CƯỜNG THÁI : 0904135306
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
TĂNG VĂN THẾ : 0398883444 MR SẢN – X3 : 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
03:00 – 3.7M
15:17 – 0.6M
CAM PHA TIDE TABLE
03:29 –  3.8M
14:51 – 0.8M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 01H00 02H00  THANHA  KIEN  QUANG ANH GM 5.8 91.94 2,971  F0 – PVOIL  GD68  H2 – H6 – H1
2 00H00 02H00  THANHB  THUAN  INFINITY V 13.3 189.99 33,226  FN3 – F0  NMS8  X2 – T2.H6 – H2
3 01H00 03H00  PHAI  KHOAI  LOWLANDS SERENITY 14.5 291.98 92,752  F0 – HM2.4  H2 – H6 – H2
4 09H00 10H00  HIẾU  HTK LOTUS 6.0 169.26 16,960  F0 – HL3.6  H1      H1
5 09H00   10H00  THAO  HOANG BAO 688 3.5 91.94 2,989  F0 – HG H1     –      H2
6 00H00 03H00  CHAU  HAB  SUNNY SAILOR 13.1 235 50,238  HN1.5 – F0  NMS8  X2 – T2.H6 – H1
7 05H00  DANG  ANA OCEAN 9.1 158.03 15,737  XMTL – F0  CL6.GD68  H1    –       H2
8 11H00  MUOI HA C  JIN LONG 3.6 96.5 2,989  CL5 – F0  HG  X3      –    H1
9 05H00 06H00  KHUNG  MP STAR 3.5 113.2 5,444  F0 – HG7.2  H1
10 19H30 20H00  TRUONG  YU LONG LING 9.7 177.5 19,995  HP3 – F0  H1
11 12H30  HAC  PU SHUN 6.3 122.95 4,996  F0 – CL5  HG.GD68          H1 – X3
12 17H00 18H00 HANH PETROLIMEX 12 8.0 128.60 8542 FO – B12 P – CL6 H2              H1
13 17H00 THANG B PETROLIMEX 15 5.6 159.90 13468 B12 – FO CLUC – P H1             H2
14 19H00 BINH KIEN THANH PHAT 03 3.2 74.36 1597 CL5 – FO X3              H2
15 17H00 18H00 CUU BICH THANH 28 3.4 91.94 2999 FO – HG H2              H1
16 17H00 18H00 NAM VICTROIA 08 3.5 84.97 2995 FO – HG H2              H1