Kế Hoạch Điều Động Ngày 09 Tháng 03 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186 2ND WATCH: ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH :  PHẠM CƯỜNG THÁI : 0904135306
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
TĂNG VĂN THẾ : 0398883444 MR SẢN – X3 : 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
01:00 – 3.6M
12:31 – 0.5M
CAM PHA TIDE TABLE
01:29 –  3.8M
12:56 – 0.6M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 10H00  QUYEN  VIET HUNG 09 3.5 87.68 1,742  PVOIL – F0  GD68  H2     H6   H1
2 04H00 05H00  THAO  KIEN  JIN LONG 5.5 96.50 2,984  F0 – CL5  HG  TR     –     X3
3 07H00  HIỆU  PHUONG NAM 126 3.0 79.98 2,717  HG – XMHL  H2
4 20H30 THANHA THUAN ANA OCEAN 8.9 158.03 15,737 XMTL – QD CL6.GD68  H1
5 05H30  TUAT  THANH PHAT 01 2.8 69.85 1,080  HG – CL2  H2     –     X3
6 15H00  HAA  BLUE DIAMOND 7.2 190.00 32,578  F0 – HL1.1         H1.H6 – H1
7 11H00 12H00  HAA  STH TOKYO 7.2 198.00 34,321  F0 – HL3.3  H1 – H6.H1
8 11H30  KHUNG  ALEXANDER 3.0 51.50 498  Cluc – CL1  H2     –    X3
9 00H00  HUNG  SHANGHAI EAGLE 12.6 199.91 36,338  HL3.1 – F0          TL
10 01H00 MUOI YU LONG 2.8 45.00 400 CL1 – F0  X2     –      TL
11 18H30 CUU UNIPOWER 7.0 114.62 8,081 HG7.2 – F0  TL
12 18H30 21H00 KHOAI YARA 4.5 145.50 11573 F0 – C.TAU1 HP01 – TP19  TL – H6 – X3
13 18H30 HAB KIEN ALEXANDER 3.0 51.5 498 CL1 – Cluc  X3     –     H1
14 11H00 14H00 TRUONG AUDACIOUS 6.0 183.00 26195 F0 – FN4 NM8  H1 – H6.T2 – X3
15 19H30 21H00 CHAU RUI NING 8 9.4 190.00 32460 HN2.8 – HN1.3  X2 – T2 – X2
16 18H00 SON BMC CALYPSO 9.7 154.35 14951 HG7.3 – F0  H1     –     TL
17 18H30 19H00 ANH VINASHIP PEARL 9.9 157.26 14602 HL3.1 – F0  TL
18 11H00 13H00 BINH NHA BE 06 6.6 107.48 4158 F0 – B12 P  H1 – H6 – H2
19 13H00 HANH NHA BE 09 4.8 105.97 4250 B12 – F0 P  H2           TR
20 20H00 21H00 HAC VIMC FREEDOM 3.9 136.4 8,216 C.TAU1 – F0 HP01.HA18  X3 – H6 – H2