Kế Hoạch Điều Động Ngày 08 Tháng 03 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186 2ND WATCH: ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH :  PHẠM CƯỜNG THÁI : 0904135306
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
HOÀNG MINH TÙNG B : 0965427068 MR MINH – X2 : 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
00:00 – 3.4M
11:27 – 0.6M
CAM PHA TIDE TABLE
00:19 –  3.7M
11:55 – 0.6M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 11H00  TRUONG THANGB  AMIS ACE 7.8 199.90 33,937  CL3 – F0  CL6.NM6.GD68  X2            H1
2 15H00 17H00  CHAU  BLUE DIAMOND 7.2 190.00 32,578  HN2.4 – F0  X2 – T2.H6 – H2
3 04H00  HIỆU  KIEN  DAI TAY DUONG 25 5.5 91.94 2,989  CL4 – F0  NM6  X3     –     H2
4 14H00  HAC  LONG PHU 10 5.5 112.35 5,184  B12 – F0  NM6 H1            H2
5 15H00 16H00  THAO  KIEN  VIET HUNG 09 4.8 87.70 1,740  F0 – PVOIL  GD68 H1     –     H2
6 23H00  HUNG  ASIAN ENTERPRISE 8.5 184.95 25,676  HL3.6 – F0         TL
7 13H00 THANHB CHASSELAS 6.56 228.99 43,062 CL7 – F0 HL8 .CL.CLUC X2              H2
8 17H30 19H00 CUONGC GEAT WISDOM 11.6 185.74 26,010 FN4 – F0 NM8 X2 – T2.H6 – H2
9 13H00 14H00 BINH NHA BE 09 6.6 105.97 4250 FO – B12 P H2
10 15H00 15H30 HANH PETROLIMEX 12 6.2 128.60 8542 HL1.5 – F0 H1
11 20H00 21H00 HUNG VIENNA WOOD N 12.15 190.00 31540 HP2 – F0 TL – TL
12 16H30 CUU YU LONG 2.8 45.00 400 CLUC – CL1 H2             X3