Kế Hoạch Điều Động Ngày 07 Tháng 03 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186 2ND WATCH: ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH :  PHẠM CƯỜNG THÁI : 0904135306
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
TĂNG VĂN THẾ : 0398883444 MR SẢN – X3 : 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
23:59 – 3.4M
10:16 – 0.8M
CAM PHA TIDE TABLE
23:01 –  3.4M
10:43 – 0.8M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 03H00 05H00 HUNG RUI NING 8 6.5  190  32,480 F0 – HN2.8  TR  H6  T2  X3
2 06H30 08H00 HIỆU ĐỨC HAI PHUONG SEA 3.2 92.25 2,989 F0 – HG1  H2               H1
3 06H30 08H00 THANH B VINALINES GREEN 7.0 185.73 25,939 F0 – HL1.2  H2
4 17H00 THANG B PETROLIMEX 15 5.6 159.99 13,468 B12 – F0 P.CLUC  H2               H1
5 15H00 17H00 CUU KIEN LONG PHU 10 7.0 112.35 5,184 HL1.4 – B12 P.NM6  H1               H2
6 03H00 04H30 THẠO THANH PHAT 01 4.65 69.85 1,080 F0 – CL5  TR     H6     X3
7 15H00 17H30 TUAT HANH PIONEER ELITE 4.5 115.33 7265 FO – SN H. AU18 – HP01 H1 – H6 – X3
8 15H00 17H00 NAM VINASHIP STAR 9.8 158.50 15438 HL – FO H1
9 20H30 22H00 CUONG C NING TAI HAI 13.19 199.90 36413 HN2.5 – FO X2 – T2H6 – TR
10 15H00 16H00 QUYEN DUC STAR 26 6.0 89.56 2917 FO – HG H1               H2
11 18H00 19H00 MUOI HA B VINALINES FREEDOM 3.4 136.40 8216 SN – CM HP01.H.AU18.HAU19 X3
12 17H30 KHUNG THANH PHAT 01 3.2 69.85 1080 CL5 – HG X3                H2
13 CANCEL 22H30 HUNG QUEEN SHAPPHIRE 6.0 199.98 34,795 HN1.1 – F0 X2       –        X2