Kế Hoạch Điều Động Ngày 06 Tháng 03 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHẠM CƯỜNG THÁI : 0904135306 2ND WATCH: LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 3RD WATCH :  ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
HOÀNG MINH TÙNG : 0965427068 MR SẢN – X3 : 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
22:13 – 3.1M
08:27 – 1.1M
CAM PHA TIDE TABLE
23:01 –  3.4M
08:50 – 1.1M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 04H30 06H00 CUONG C INFINITY V 6.5 189.99 33,226 F0 – FN3 NM8  H1  H6  T2  X3
2 10H00 11H00 TRUONG YU LONG LING 6.5 177.5 19,995 F0 – HP3  H1            H1
3 00H00 02H00 PHAI ALBY VICTORY 11.8 179.9 26,250 F0 – HP4  TR     TR
4 04H00 PHAI MPV URANIA 9.5 192.9 23,119 HP3 – F0            TR     TR
5 07H00 08H00 HIỆU KIÊN YU LONG 2.8 45 400 F0 – CLUC  H2
6 09H00 MUOI THE PETROLIMEX 12 6.2 128.6 8,542 B12 – HL1.5 P.CL6  H1               H2
7 07H00 09H00 HIẾU PETROLIMEX 15 7.0 159.99 13,468 F0 – B12 P.CLUC  H2
8 17H30 19H00 CHAU YANG FAN 7.4 225 36,137 F0 – HN2.4 NM8  H2  H6  T2  X3
9 10H00 11H30 KHUNG DUC LONG PHU 10 5.5 112.35 5,184 F0 – HL1.4  H1              H1
10 01H00 THAO VAST OCEAN 3.2 48 493 CL1-  F0  X3               TR
11 07H00 DONG WAN FU 3.8 73.6 1,404 CL1 – CLUC  X3               H1
12 20H00 22H00 HA A BI JIA SHAN 9.75 189.99 32,962 F0 – CL6MF NM6.HL8.CL H1      H6    X3
13 20H00 21H00 HANH KIEN DAI TAY DUONG 25 3.0 91.94 2,989 F0 – CL4 NM6 H1   –  H6 –  H1