Kế Hoạch Điều Động Ngày 09 Tháng 12 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHẠM CƯỜNG THÁI : 0904135306  2ND WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG: 0984888966 3RD WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
HOANG MINH TÙNGD : 0965427068 MR SẢN – X3 : 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
08:00 – 4.2M
20:27 – 0.3M
CAM PHA TIDE TABLE
08:28 – 4.4M
20:18 – 0.5M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 05H00 06H00 THẠO THAI BINH 38 5.4 92.5 2,999 F0 – HM2.1 TL
2 02H30 04H30 TRƯỜNG VINALINES BRAVE 12.6 189.99 29,965 HN1.6 – F0 X5 – T2
3 06H00 KIÊN BLUE OCEAN 01 4.5 96.72 3,437 PVOIL – F0 NM6 TR     –     TL
4 19H30 20H00 C ĐỨC THAI BINH 38 5.4 92.5 2,999 HM2.1 – CL1 HG H1     –     X3
5 00H00 THANHB AFRICAN FLAMINGO 11.0 199.9 35,606 HL2 – F0        H1
6 04H30 HƯNG NAM EVER AMPLE 10.5 199.1 40,245 CL6 – F0 CL6.NM6.HL8 X5     –     TL
7 09H00 10H00 CHÂU KHOÁI UNI WINNER 7.1 203.5 45,011 F0 – HM2.3 TR – H6
8 12H00 CHÂU KHOÁI CHIPOLBROK STAR 10.8 199.8 24,241 HM2.4 – HL3.3         H6 –  H1
9 05H00 06H00 THẮNGA VIENNA WOOD N 10.9 190 31,540 HL3.1 – F0 TL
10 05H00 06H00 TUẤT TIỄN HAI NAM 69 5.3 79.5 1,599 HM1.4 – PVOIL NM6 TL     –     TR
11 09H00 TRƯỜNG SPRING WEALTH 7.7 229 51,265 HN1.8 – F0 NM8          T2 – X3
12 07H30 TRƯỜNG ELLIE 6.5 224.97 35,903 SD – HN1.6 NM8          T2
13 07H30 QUYỀN THANH PHAT 03 3.2 74.35 1,597 CL2 – F0 X3            TR
14 09H00 10H30 HIỆU HAI VIET STAR 4.0 112.5 5,700 HM1.5 – HG TR – H1 – TR
15 09H00 11H00 ANH BD PIONEER 1 9.42 148.7 13,292 HM1.1 – CL7 CL6.HG TR  – H6 –   X3
16 19H30 21H00 DONG TIEN LONG PHU 11 7.4 113.98 5,448 HM2.1 – B12 P.NM6 H1    –     TL
17 21H00 THUAN PETROLIMEX 15 5.6 159.9 13,468 B12 – F0 P.CLUC TL     –     H1
18 12H00 13H00 CUU VIET THUAN 668 4.0 121.8 7,166 HM1.2 – F0 TL
19 19H30 22H00 THANG B MP ATLANTIC 5.5 157.5 13,713 HM2.2 – HG7.3 H1    –     TL
20 19H30 20H00 THANH B LINH UNI WINNER 7.06 203.5 45,011 HM2.3 – CL5 CL6.NM6.HL8 H1     –     X3
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
JIN MAN HUA 1 SHENG KANG HAI ELLIE OCEAN MERRY