Kế Hoạch Điều Động Ngày 09 Tháng 08 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1STWATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 2ND WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG :  0918636186 3RD WATCH :  TÔ MINH THẮNG : 0976264689
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐỖ MẠNH HÀ : 0987519025 MR CƯỜNG : 0918943893 MR KHIÊN – X5 : 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
17:05 – 3.9M
05:15 – 0.6M
CAM PHA TIDE TABLE
18:00 – 4.2M
04:53 – 0.6M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 SH 07H00 HUNG KIEN VIET HUNG 09 3.5 87.68 1,742 PVOIL – F0 NM6  H2
2 08H00 DONG TUNG D NHA BE 10 5.0 108 4,760 B12 – F0 P  TL                       H2
3 06H30 HIỆU DUC SHT 56 3.5 92.05 2,803 CL1 – HL1.5 HG  X5                       H2
4 21H00 23H00 TUNG A JIU HUA HAI 6.0 190 32,460 SD – FN5 NM8  X5         T2          X5
5 14H00 15H00 TUAT TUNG D HERON 4.6 116.92 5,415 CTAU 2 – F0 H18.H17  X5                     TR
6 18H30 HA A HA B GREEN PEGASUS 9.65 179.98 32,957 CL5 – F0 CLUC.HL8.CL6  X5                    H2
7 18H00 18H30 CUU DUC PHU AN 368 5.8 92.25 2,963 HM1.3 – CL5 HG  H2                      X2
8 18H00 18H30 KHỨNG KIÊN THANG LOI 89 5.2 84.99 2270 HM – CL1 HG H2                       X2
9 21H00 22H30 HIẾU HIỆU ROSTELLA 7.8 109.9 7,293 HM1.2 – CL1 HG.NM6 TL                        X2
10 22H30 SƠN THAI BINH 38 6.5 92.50 2999 HG7.1 – FO TR –  TL
GREEN CHANNEL PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 04H00 05H00 MUOI ROSTELLA 7.8 109.9 7,293 F0 – HM1.2  X3  H1  TA  H1  X3
2 04H00 05H30 THANG A JIU HUA HAI 6.0 190 32,460 F0 – SD  X3  H1  TA  H1  X3
3 04H00 06H00 THẠO QUANG ANH GM 6.0 91.94 2,971 F0 – HL3.2  X3  H1  TA  H1  X3