Kế Hoạch Điều Động Ngày 08 Tháng 08 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1STWATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 2ND WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 3RD WATCH :  TÔ MINH THẮNG : 0976264689
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
VŨ VĂN TUẤT : 0962002298 MR CƯỜNG : 0918943893 MR MINH – X2 : 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
16:24 – 3.8M
04:07 – 0.6M
CAM PHA TIDE TABLE
17:00 – 4.2M
04:00 – 0.5M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 12H00 12H30 TUNGA VENUS HORIZON 12.5 234.98 50,647 HM2.5 – F0 H2
2 SH 09H00 PHÁI KIÊN VIET HUNG 09 4.8 87.68 1,742 HG – PVOIL NM6 TR
3 03H00 04H00 ĐÔNG TUNGD PULAU GALEN 5.5 127.67 9,967 HM1.2 – CL1MF HG.NM6 H2     –     X2
4 SH 09H00 A HIỆU PETROLIMEX 12 6.2 128.6 8,542 B12 – F0 P.CL6 TL     –     H2
5 07H30 09H00 CỬU NHA BE 10 6.9 108 4,760 HL1.14 – B12 P H2     –     TL
6 12H00 13H00 CHÂU JIN LANG 12.6 229 51,265 HM2.6 – F0 H2
7 14H00 CHÂU JIN LANG 12.6 229 51,265 F0 – HN NMS8          T2 – X2
8 07H30 08H00 HƯNG JIAN XING 11.7 189.94 29,988 HM2.3 – HL3.3 H2
9 21H00 22H00 PHÁI TOXOTIS 8.0 189.9 33,044 HM1.4 – HL3.4 H2
10 18H30 19H00 NAM ANA OCEAN 10.0 158 15,737 HL3.6 – F0 TL
11 16H00 KHỨNG TUNGD MP PACIFIC 7.2 107.27 4,358 HG7.2 – F0 H2
12 18H00 A KEN REI 5.7 176 19,781 HG7.3 – F0 TR           H2
13 21H00 23H00 CHAU RUI NING 6 6.5 189.9 33,044 SD – HN1.4 X2   T2    X2
GREEN CHANNEL PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 07H00 08H00 THẠO PHU AN 368 5.8 92.25 2,963 F0 – HM1.3 X3 – H1.TA.H1 – X3
2 22H307/8 00H00 THANHB RUI NING 6 6.5 189.9 32,460 F0 – SD X3 – H1.TA
3 06H00 THANHB TOXOTIS 8.0 189.9 33,044 F0 – HM1.4               TA.H1 – X3