Kế Hoạch Điều Động Ngày 10 Tháng 08 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 2ND WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186 3RD WATCH : TÔ MINH THẮNG: 0976264689
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
TRẦN BÁ ĐÔNG : 0389127932 PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 VŨ ĐÌNH MINH – X2 : 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
18:00 – 3.8M
00:25 – 0.6M
CAM PHA TIDE TABLE
19:00 – 4.0M
06:05 – 0.7M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 05H30 06H00 HƯNG KHỨNG PETROLIMEX 15 7.00 159.90 13,468 HL1.5 – B12 CLUC.P  H2
2 13H00 13H30 TUẤT KIÊN QUANG ANH GM 6.0 91.94 2,971 HL3.2 – PVOIL NM6  H2
3 00H00 SON LIMCO MARU 3.5 87.5 2,363 F0 – HG7.2                TL         TL
4 18H00 19H00 PHAI AFRICAN BAZA 4.8 199.98 34,815 CTAU – F0 HA35.TP2  X2
5 22H00 PHAI AFRICAN BAZA 6.0 199.98 34,815 F0 – HL2                             H2
6 22H30 HƯNG EURIPIDES GRAECIA 6.90 229.00 44095 CL3 – FO CLUC.NM6.CL6HT X2 – TR – H2
GREEN CHANNEL PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 11H00 12H00 THANH B FORTUNE WING 8.5 189.99 31,248 F0 – HM2.1  X3   H1 TA H1    X3
2 15H00 16H30 THANG A SHENG WANG HAI 6.0 199.99 33,580 F0 – SD  X3   H1 TA H1    X3
3 15H00 16H30 LINH VINASHIP DIAMOND 3.2 153.5 14,397 F0 – HM1.2  X3   H1 TA H1    X3
4 06H00 07H00 THẠO LONG PHU 18 6.0 102.25 3,321 F0 – HM1.1  X3         H1         X3
5 22H0009-08 00H00 THẠO PHUONG NAM 126 3.5 79.98 2,717 F0 – HG  X3   H1 TA H1    X3