Kế Hoạch Điều Động Ngày 09 Tháng 01 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : LÊ THÀNH KÔNG: 0905691888 2ND WATCH: ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH : PHẠM HUNG CƯỜNG: 0918943893
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
TRẦN VĂN MƯỜI –  0987903066 ĐÀO VĂN KHIÊN – 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
01:00 – 2.4M
11:39 – 1.5M
CAM PHA TIDE TABLE
02:00 –  2.9M
12:03 – 1.4M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 05H00 06H00  CHAU  LARA 7.0 190 31,532  F0 – HL1.2  H2 – TP – H2
2 05H00 06H00  THANHA  TINA 6.5 169 16,794  F0 – HL3,2  H2 – TP – H2
3 11H30 12H00  SON  TINA 6.5 169 16,794  HL3,2 – F0  H2 – TP – H2
4 05H00 06H00  HAA  SEAMEC GALLANT 6.0 179.99 20,969  F0 – HL3.6  H2 – TP – H2
5 05H00 06H30  NAM  HTK CONFIDENCE 5.8 169.26 16,960  F0 – HL3.7  H2 – TP – H2
6 11H30 12H30  TUNGA  KHOAI  PRINCESS HARU 9.05 199.96 41,311  F0 – CL6MF  CL6.NM6.HL8  H2 – TP – X5
7 11H30 12H30  THAO  KIEN  TONG MAO 2 5.2 87.0 2,268  F0 – CL5  HG  H2 – TP – X5
8 18H00  HIỆU  KIÊN  YU LONG 2.8 45 400  CL1 – CLUC  X5           TR
9 08H00  BINH  SHUN LIE 3.2 71.5 1,554  CL1 – F0  H8  H8     –     H2
10 20H30 21H00  ANH  DONG  TAN BINH 257 9.95 169.26 16,960  HP4 – F0  TL – TL
11 22H00  HUNG  NAM  PETROLIMEX 11 7.8 175.96 25,400  B12 – F0  P.CLUC  H2
12 22H30  DONG  ANH  PETROLIMEX 14 8.0 128.6 8,542  HL – B12  P.CL6          TL – H2
13 17H30  TUAT  VINH HIEN 69 7.0 79.8 2,611  HG – F0  H2
14 20H30 22H30  TRUONG  MODEST SW 7.8 225 40,023  F0 – CL7  CL6.HL8.Cluc  TL     –     H8