Kế Hoạch Điều Động Ngày 10 Tháng 01 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG: 0984888966 2ND WATCH: PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 3RD WATCH : LÊ THÀNH KÔNG: 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
HOÀNG MINH TÙNG C –  0965427068 VŨ ĐÌNH MINH X2 – 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
02:00 – 2.9M
13:00 – 1.0M
CAM PHA TIDE TABLE
02:23 –  3.4M
13:27 – 1.0M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 00H00 01H00  DANG   BMC CALYPSO 5.6 154.35 14,951  F0 – HG7.3  TR – TP – H2
2 06H00  THANHB   EUNICE 7.5 224.95 38,585  F0 – HL1.3          TP –   TR
3 20H00  TRUONG   CENTENARIO FORZA 12.5 189.99 31,754  F0 – HL3,1          TP  –  H2
4 12H30 13H00  TUNGA   EUNICE 7.5 224.95 38,585  HL1.3 – F0  H2
5 18H00 18H30  LINH   INLACO ACCORD 9.7 153.5 14,397  HL3.1 – F0  TL
6 23H009/1 01H00  CUONGC   VOSCO SUNRISE 12.8 190 31,696  HN2.12 – F0  X3 – T2.TP – TL
7 23H009/1 02H00  THANHB   CI YUN SHAN 11.3 190 32,899  HN1.6 – F0  X3 – T2.TP
8 23H009/1 01H30  CHAU  ANIKITOS 12.5 189.99 31,236  FN3 – F0  NMS8  X3 – T2.TP – TL
9 06H30  THAO  KIEN  ALEXANDER 3.0 51.5 498  Cluc – CL1  TL     –       X2
10 04H00 06H00  THANHA  HIỆU  HONG YUN NO 66 2.8 45.8 357  F0 –  CLUC  H8
11 08H30 10H00   HAA  STAR CALYPSO 12.55 228.99 43,100  F0 – HM2.1  H2 – TP – H2
12 18H30  TRUONG  STAR CALYPSO 12.55 228.99 43,100  HM2.1 – HL2  TL – TP
13 17H00 17H30  TRUONG  YANGTZE XING JIN 6.5 229 45,271  HL2 – F0  TL
14 19H00  HIỆU  KIEN  ALEXANDER 3.5 51.5 498  CL1 – CLuc  X2     –     H2
15 20H00 20H30 CHAU DONG PACIFIC 07 4,5 189,99 29,862 HL1,4  –  F0 H2
16 21H30 CHAU DONG PACIFIC 07 4,4 189,99 29,862 F0      –  SN TP1.TP2.HA.18             X2
17 17H00 18H30 HA C NEXUS 7,7 112 5.371 F0   –  CL2 GD68.H8 TL  –   H8
18 20H00 22H00 HUNG IRONLADY V 11,8 190 33.226 HN2,9  –  F0 X2,T.TP.TR