Kế Hoạch Điều Động Ngày 08 Tháng 09 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST. WATC:  ĐÀO VIỆT HOÀNG:  0984888966 2ND WATCH: NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG:  0918636186 3RD WATCH: TO MINH THANG : 0976264689
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
PHẠM CÔNG CỬU : 0947376859 NGUYỄN VĂN SẢN: 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
15:00 – 4.0M
01:35 – 0.5M
CAM PHA TIDE TABLE
15:26 – 4.2M
02:00 – 0.6M
QUANG YEN TIDE TABLE
15:00 – 3.8M
02:28 – 0.3M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 07H00 THẠO THẾ QUANG ANH GM 4.2 91.94 2,971 PVOIL – F0 HG X3     –    TL
2 06H00 07H00 THUẬN NEPTUNE STAR 5.6 159.94 15,073 F0 – HL3.1 TL
3 06H00 07H00 TRƯỜNG NAVIOS HERAKLES 10.3 228.90 44,120 F0 – CL5MF CLUC – HL8 – CL6 TL    –      X3
4 09H30 11H00 PHÁI KHOÁI GOLDEN PHOENIX 14.46 224.90 39,973 F0 – HM2.6 CL8 H2 – TA
5 13H00 PHÁI KHOÁI ALPHA GRACE 14.0 291.90 94,817 F0 – HM2.5 NM6         TA – H2
6 02H30 03H30 BÌNH TIỄN NHA BE 08 6.6 105.00 4,432 F0 – B12 P H2     –     X1
7 12H30 13H30 THANH B HANABUSA 7.0 229.00 43,605 HM1.5 – CL4 CLUC – HL8 – CL6 TL     –     X3
8 17H00 KIÊN ĐỨC V GLOBAL 3.5 79.90 2033 CL7 – F0 X3     –     TL
9 02H30 HIỆU ĐỨC MINH PHU 88 5.4 94.98 3197 HG – CL1 HG H2     –     X1
10 14H00 15H00 THẮNG A GOLDEN LEAF 4.5 174.00 17150 C.TAU – F0 ST01.HC45 X3       TA       TL
11 21H00 23H00 TRƯỜNG PG AMBITION 7.0 210.00 43591 FO – CL7 HL8 – NM6 – CL6 H2               X3
12 21H00 22H00 MƯỜI BAO ANH 9.73 146.13 14783 HL1.1 – FO H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
RUI FU CHENG CAPTAIN D LEMPESIS PAN CROCUS MBS BRATAN