Kế Hoạch Điều Động Ngày 07 Tháng 09 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
2ND. WATC:  NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG:  0918636186 2ND WATCH: PHẠM HÙNG CƯỜNG:  0918493893 3RD WATCH: ĐÀO VIỆT HOÀNG: 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
NGUYỄN MẠNH HÀ: 0961687555 ĐÀO VĂN KHIÊN: 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
14:00 – 4.0M
00:26 – 0.5M
CAM PHA TIDE TABLE
14:22 – 4.3M
00:53 – 0.5M
QUANG YEN TIDE TABLE
14:00 – 3.7M
01:06 – 0.4M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 06H00 07H00 CHÂU RIPLEY PROSPERITY 12.50 224.94 39737 HM2.4 – HL2 H2
2 06H00 08H00 THANH B BLUE DIAMOND 8.7 190.00 32,578 F0 – HP2 H2 – TA – H2
3 09H30 KHOÁI PAN CROCUS 11.40 190.00 33,115 HN2.4 – HN1.6          TR – X1
4 06H00 07H00 KIÊN HIẾU B QUANG ANH GM 5.9 91.94 2971 F0 – PVOIL HG H2      –       TL
5 22H00/06 00H00 KHOÁI CAPTAIN D LEMPESIS 6.0 189.94 29996 F0 – HN1.3 TA – TR
6 17H00 NAM MAXIMOS 7.24 199.98 35,837 HL3.7 – F0         H2 – H2
7 12H00 14H00 NAM ISABELLA M 12.35 182,99 31,226 HL3.1 – F0 H2    H2
8 12H00 13H30 MƯỜI TAO TREASURE 5.5 158.15 15,289 F0 – HL3.1TL H2 – TA.H2
9 15H00 HẠNH PETROLIMEX 14 6.2 128.6 8,542 B12 – HP1 P.CL6 X1 – H2
10 12H00 15H00 THUẬN PETROLIMEX 15 7.0 159.9 13,468 F0 – B12 P.Cluc H2     –     X1
11 19H30 20H00 QUYỀN PETROLIMEX 14 6.2 128.6 8,542 HP1 – F0 TL
12 20H00 HÀ A KRINI 6.5 228.99 44,487 CL5 – F0 CL6HT.HL8.Cluc X1     –     TL
13 21H00 TÙNG D ROYAL 18 7.1 90.98 2999 HG7.2 – FO H2            TL
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
RUI FU CHENG CAPTAIN D LEMPESIS PAN CROCUS MBS BRATAN