Kế Hoạch Điều Động Ngày 09 Tháng 09 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST. WATC:  ĐÀO VIỆT HOÀNG:  0984888966 2ND WATCH: NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG:  0918636186 3RD WATCH: TÔ MINH THẮNG : 0976264689
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐÀO QUỐC BÌNH: 0965705386 ĐÀO VĂN KHIÊN: 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
11:00 – 3.9M
03:14 – 0.6M
CAM PHA TIDE TABLE
16:26 – 4.1M
03:14 – 0.8M
QUANG YEN TIDE TABLE
16:00 – 3.7M
03:48 – 0.3M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 01H30 TUẤT NHA BE 08 5.0 105.00 4,432 B12 – F0 P X3     –     H2
2 01H00 ĐĂNG THANH B PETROLIMEX 15 5.6 159.90 13,468 B12 – HM1.4 CLUC – P X3     –     H2
3 03H00 THANH B FPMC 29 8.9 183.00 29,744 F0 – B12 CLUC – P         TA – X3
4 07H00 08H30 HÀ B PETROLIMEX 15 5.6 159.90 13,468 HM1.4 – F0 H2 – TA
5 11H00 11H30 TRƯỜNG ĐĂNG SALLY 10.9 210.00 52938 CL3 – F0 HL8 – CL6 – NM6 X1 –  TL
6 11H00 12H00 THANH A AFRICAN OSPREY 4.42 180.00 24,212 SN – CTAU1 ST01.HC43.HC36 X1
7 19H00 THANG A BULL 14.43 228.99 43268 F0 – HM NM6          TL – TL
8 07H00 09H30 THẠO THẾ HOANG HA STAR 4.5 89.95 1,694 F0 – PVOIL HG H2     –      X2
9 15H00 HẠNH VIEN DONG 09 4.10 102.79 4,089 HG1 – F0 H2      TL
10 07H00 09H00 HIỆU TIỄN BGP PIONEER 7.40 83.70 5,739 F0 – HL1.2 H2
11 20H30 21H00 QUYỀN BGP PIONEER 7.40 83.70 5,739 HL1.2 – F0 H1
12 03H00 MƯỜI ATN GLORY 9.8 150.52 14436 HL3.4 – F0          H2 – H2
13 03H30 04H00 THUẬN SƠN RUN FU 8 3.9 170.00 17433 HL3.3- F0 DT – HC36 TL
14 08H00 SƠN THUẬN RUN FU 8 3.9 170.00 17433 F0 – CTAU1CM DT- HC45- HC36                  X1
15 07H00 09H00 KIÊN ĐỨC GIANG HAI 11 3.5 91.94 2999 F0 – HG7.2 H2    –       H1
16 11H00 HA B DONG BAC 22-04 3.4 146.80 12,137 F0 – SN HG45.HC36         TA – X1
17 14H00 ĐĂNG GOLDEN LEAF 6.0 174.00 17,150 F0 – CL4 HL8.CL6         TL – X2
18 13H00 THẮNG A GREEN BAY 10.4 209.99 43,954 CL6 – F0 CL8.NM6.HL8 X2 – TL
19 17H00 TRƯỜNG HẠNH AC TIANHE 7.5 228.93 48191 F0 – CL6 CL8.HL8.Cluc         TL – X1
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
RUI FU CHENG CAPTAIN D LEMPESIS PAN CROCUS MBS BRATAN