Kế Hoạch Điều Động Ngày 10 Tháng 09 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST. WATC:  ĐÀO VIỆT HOÀNG:  0984888966 2ND WATCH: NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG:  0918636186 3RD WATCH: PHAM CUONG THAI : 0904135306
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
NGUYỄN ĐÌNH HIỆU: 0904458128 VŨ ĐÌNH MINH: 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
16:28- 3.7M
05:00 – 0.7M
CAM PHA TIDE TABLE
17:24 – 3.8M
05:28- 1.0M
QUANG YEN TIDE TABLE
17:00 – 3.4M
05:06 – 0.4M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 04H00 05H00 CỬU TIỄN TANGKAS 4.0 122.00 5,979 F0 – XMTL NM6 – H8 H2                H8
2 09H00 THẠO HIẾU B HOANG HA STAR 3.2 89.95 1,694 PVOIL – F0 HG X2                H2
3 12H00 14H30 TÙNG A PAN CROCUS 13.1 190.00 33,115 HN1.6 – F0 X2 – TR.TA – H1
4 11H00 12H00 KIÊN THẾ DAI TAY DUONG 25 3.60 91.94 2,989 F0 – XMHL NM6 H1                H2
5 11H00 12H30 THẮNG A GOLDEN PHOENIX 13.2 224.90 39973 HM2.6 – F0 H1 – H1
6 00H00 THANH B FPMC 29 8.2 183.00 29,744 B12 – F0 P.Cluc X1     –           H1
7 10H00 DONG DUC LONG TAN 03 6.6 100.7 2,999 HG7.2 – F0 H1                 H2
8 12H00 13H30 TRUONG RUI FU CHENG 12.51 189.9 30,662 FN3 – F0 NM8 X2 – TR-TA-H1
9 10H00 TUAT GIANG HAI 09 6.4 91.85 2,840 HG7.1 – F0 H1                 H2
10 12H00 14H00 LINH BULK BOLIVA 9.8 199.98 35,832 HN2.4 – HN1.6 X2       TR       X2
11 17H00 THẮNG A SHENG KANG HAI 12.31 189.99 32,973 HP3 – F0             H1
12 15H00 THẮNG A BULL 12.9 228.99 43,268 HM2.4 – F0             H1
13 18H00 TRƯỜNG LONG PHU 09 5.5 107.78 4409 FO – B12 P              H1           X2
14 20H00 HẠNH THẾ VTT SUN 5.7 110 3640 HG – CL3CM CL8.NM6 H1
15 20H00 KIÊN HIẾU B MINH PHU 88 2.5 94.98 3,197 CL1 – F0 HG X2                  H2
16 21H00 23H00 QUYỀN GOLDEN AUTUMN 8.3 128 9,999 F0 – HL3.7 H2
17 21H00 23H00 ANH TAN BINH 279 9.8 169.37 17,019 F0 – HL1.1 H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
CAPTAIN D LEMPESIS BULK BOLIVIA MBS BRATAN