Kế Hoạch Điều Động Ngày 02 Tháng 08 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893  2ND WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
NGUYỄN HỮU HẠNH : 0962515960 MR MINH – X2 : 0949868128
QUANG YEN TIDE TABLE
17:00 – 3.9M
05:16 – 0.0M
HON GAI TIDE TABLE
17:00 – 4.3M
04:57 – 0.2M
CAM PHA TIDE TABLE
18:00 – 4.5M
04:58 – 0.2M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 09H00 10H00 TÙNGA ANTE TOPIC 12.9 199.9 34,905 HM2.5 – F0 H1      – H1
2 11H30 13H00 A YASA DIAMOND 13.85 227.2 49,540 F0 – HM2.6 TL            H5
3 20H00 TRƯỜNG HAMPTON OCEAN 7.5 229 43,291 CL7 – F0 CL6.HL8.Cluc X2            H5
4 08H00 TÙNGD KIÊNB TRONG TRUNG 89 3.2 89.9 1,830 PVOIL – F0 HG X2     –     H1
5 03H30 04H30 THẾ TRUNG VICTORIA 19 5.2 91.94 2,995 F0 – CL5 HG H5     –     X2
6 14H30 16H00 THẮNGB SN HARMONY 10.7 171.59 19,808 F0 – HL2 H1 – TL – H1
7 11H30 12H00 HIẾU A AFRICAN TIGER 9.43 179.97 23,303 HL3.5 – F0 TL            H5
8 14H30 16H00 KIÊN A LENA + KIEV 3.2 87,3+20,4 3,779+140 HM1.4  –  HM2.6 NM6 H1
9 14H30 16H00 NAM PHAEDRA 6,5 229 44,127 HL2  –   F0 H1
10 14H30 15H30 MƯỜI MINH PHU 17 3,5 79.8 2,515 F0   –    HG H1      –    H2
11 17H00 THAO TRUNG HOA LU 02 9,0 103.57 5,178 XMTL  –   F0 HG H2   –      TL
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
THE LOVING ND ARISTEIA