Kế Hoạch Điều Động Ngày 01 Tháng 08 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893  2ND WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐỖ MẠNH HÀ C:0987519025 MR KHIÊN – X1 : 0918942878
QUANG YEN TIDE TABLE
16:00 – 3.9M
04:16 – 0.0M
HON GAI TIDE TABLE
16:02 – 4.2M
03:31 – 0.2M
CAM PHA TIDE TABLE
17:00 – 4.6M
03:45 – 0.2M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 03H00 04H00 HIỆU KIÊNA DS EXPRESS 178 5.8 126.1 7,710 F0 – CL6 HG.H8 TP     –     H8
2 12H00 13H00 THẮNGA ANTE TOPIC 12.9 199.9 34,905 HP2 –  HM2.5 H1
3 13H00 THẾ HIẾUB TRONG TRUNG 89 3.2 88.8 1,830 HG1    –  PVOIL HG H2    –      X1
4 17H00 KIÊNA KIEN B THANH PHAT 01 3.2 69,85 1.080 CL1  –    F0 X1            H1
5 16H00 ĐONG TRUNG NHA BE 11 5.0 109,6 4,552 B12   –   F0 P H1
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
THE LOVING ND ARISTEIA