Kế Hoạch Điều Động Ngày 08 Tháng 05 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG :  0918636186  2ND WATCH :  ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
LƯU TUẤN ANH : 0934248987 MR MINH X2 : 0949868128
QUANG YEN TIDE TABLE
17:11 – 3.4M
06:15 – 0.6M
HON GAI TIDE TABLE
18:00 – 3.7M
04:31 – 0.8M
CAM PHA TIDE TABLE
19:00 – 4.2M
05:00 – 0.5M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 05H00 07H00 TÙNG A JIN TONG 12.6  189.99  33,036 F0 – HL3.1 H5
2 05H00 06H00 ĐĂNG TAN BINH 134 5.5 157.22 14,734 F0 – HL3.4 H5   H6   H5
3 08H30 ĐỨC HOANG HA STAR 3.2 98.5 1,694 PVOIL – HG HG X2     –     H1
4 12H30 14H00 HÀ A YOZAN 7.8 209.99 49,551 F0 – CL3 CL6.NM6.HL8 H1 – H6 – X2
5 12H30 13H30 THẾ BLUE OCEAN 02 6.3 96.72 3,437 F0 – PVOIL HG H1 – H6 – X3
6 01H00 TRƯỜNG SHANGHAI EXPRESS 8.0 215.4 54,567 F0 – CL6 CL6.NM6.HL8         TL – X1
7 23H007/5 00H30 KHOÁI DARYA HEERA 7.0 199.9 34,534 F0 – HL2 TL
8 16H00 HÀ B PETROLIMEX 15 5.6 159.9 13,468 B12 – F0 P.Cluc X3     –     H1
9 12H30 THANH B PRINCESS ROYAL 10.33 209.9 43,649 CL3 – HP4 HL8.CL6.NM6 X3           H2
10 11H00 THUẬN ATLANTIC 22 5.5 157.5 13,713 HG7.3 – F0 H2    H6    H2
11 11H00 13H00 LINH JAG ARNAV 7.1 229.00 43007 HN1.8 – FO NM8 X2       TR     X2
12 21H00 22H00 TIỄN PHC FORTUNE 4.1 106.40 4532 FO – HG7.2 H5           TL
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
JAG ARNAV