Kế Hoạch Điều Động Ngày 09 Tháng 05 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG :  0918636186  2ND WATCH :  ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
HOÀNG MINH TÙNGD : 0965427068 PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 MR SẢN X3 : 0934385589
QUANG YEN TIDE TABLE
18:16 – 3.6M
06:56 – 0.3M
HON GAI TIDE TABLE
19:00 – 3.9M
05:47 – 0.5M
CAM PHA TIDE TABLE
20:00 – 4.4M
06:08 – 0.3M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 04H30 05H30 TUẤT NHA BE 10 7.0 108.00 4,760 F0 – B12 P H1     –     X3
2 08H00 THẾ CỬU BLUE OCEAN 02 3.7 96.72 3,437 PVOIL – F0 HG X3     H5     H1
3 10H00 THẮNG A BBG HONOR 7.5 228.99 43,007 CL7 – F0 CL6.HL8.Cluc X3     H5    H1
4 15H00 16H00 QUYỀN ĐỨC YARA 4.5 145.50 11,573 C.TAU – SN TP02.TP03.TC28 X3
5 11H00 CỬU XH SPRING 5.0 139.30 7,457 F0 – HL         H5    H1
6 04H30 07H00 ĐỨC HAI DANG 68 3.4 94.88 2,859 F0 – XMTL NM6 H1     –     H2
7 15H00 16H00 HIẾU A JIN TONG 10.8 185.65 33,036 HL3.1 – F0 H1    H6      H2
8 00H30 01H00 NAM PRINCESS ROYAL 10.33 209.90 43,649 HP4 – F0 H2
9 16H30 THẮNG B HOANG HA STAR 3.2 89.95 1,694 HG – F0 TL             H2
10 07H00 09H00 HẠNH LENA + KIEV 3.2 87.38+20.41 3779+140 HM2.6 – F0 H8.KIEV H8
11 12H00 HẠNH LENA + KIEV 3.2 87.38+20.41 3779+140 F0 – HN1.2 KIEV          TR
12 12H00 13H00 THANH A BERGE HAKODATE 7.2 179.97 21,530 F0 – HL3.5 H2       H5      H5
13 12H00 13H00 THẠO TRIUMPH 5.2 100.59 6395 FO – CL1 HG H2        H5       X1
14 15H00 17H00 HƯNG CHINA ENERGY 13.5 255.25 64123 HM2.3 – FO H1     H6       H2
15 15H00 16H00 TRƯỜNG TAI SHAN 13.1 292.00 91,374 HM2.6  – FO H1     H6
16 17H00 TRƯỜNG TAI SHAN 13.1 292.00 91,374 FO – HN1.7 NM8           TR       X3
17 21H00 22H00 THANH B EMMA OLDENDORFF 10.15 179.99 25431 FO – CL4 HL8 – CL8 H5                 X3
18 21H00 HÀ A ALAN 7.32 229.00 45259 CL4 – FO CLUC – NM6 – CL6 X1                H5
19 19H00 HẠNH LENA + KIEV 3.2 87.38+20.41 3779+140 HN1.2 – HN1.7 KIEV.NM8             TR – X3
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8