Kế Hoạch Điều Động Ngày 10 Tháng 05 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHAM CUONG THAI: 0904135306  2ND WATCH :  ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
LƯU TUẤN ANH : 0934248987 MR KHIÊN X1 : 0918942878
QUANG YEN TIDE TABLE
19:26 – 3.7M
07:43 – 0.1M
HON GAI TIDE TABLE
20:00 – 4.1M
07:07 – 0.3M
CAM PHA TIDE TABLE
20:30 – 4.4M
07:17 – 0.2M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 01H00 ĐÔNG NHA BE 10 5.0 108 4,760 B12 – F0 P X3     –     H1
2 14H00 17H00 HƯNG SARAH OLDENDORFF 14.5 245 64,647 F0 – HM2.6 CL8 H1 – H6 – H1
3 14H00 15H30 CHÂU KOBAYSHI MARU 12.95 199.99 34,552 F0 – HN1.6 H1 – H6.TR – X2
4 05H00 06H00 THẾ ROYAL 45 3.8 90.72 2,551 F0 – HG7.3 H2           TL
5 14H00 14H30 B HTK LOTUS 9.73 169.26 16,960 HL3.6 – F0 H1
6 14H00 17H00 TÙNGD QUANG ANH GM 5.9 91.94 2,971 F0 – PVOIL NM6 H1    –     H2
7 14H00 16H00 THUAN GRIT CEMENT III 6.2 145 10,508 F0 – XMTL HG.NM6 H1 – H6 – H2
8 14H00 18H00 THANG A HIEU A SILVICULTURE 7.7 210 49,737 F0 – CL6 NM6.HL8.CL H1 – H6 – X1
9 14H00 DUC HAI DANG 68 6.6 94.88 2,859 XMTL – F0 NM6 H2     –      H1
10 18H00 TRUONG QUYỀN SHANGHAI EXPRESS 10.7 215.4 54,567 CL6 – F0 HL8.NM6.CL6 X1 – H6
11 21H00 QUYEN TRƯỜNG TIEN THANH 68 5.5 74.36 1,861 F0 – CL5         H6 – X1
12 17H30 18H30 THẮNGB THẠO YARA 4.8 145.5 11,573 SN – C.TAU TP02.TP03.TC28 X1
13 20H30 21H00 KHOÁI IOANIS THEO 7.0 189.99 32,983 HL1.1 – F0 H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
KOBAYSHI MARU TAI SHAN