Kế Hoạch Điều Động Ngày 07 Tháng 05 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH: NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG: 0918636186 2ND WATCH: ĐÀO VIỆT HOÀNG: 0984888966 3RD WATCH: TÔ MINH THẮNG: 0976264689
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
TĂNG VĂN THẾ: 0398883444 PHẠM HÙNG CƯỜNG: 0918943893 ĐÀO VĂN KHIÊN: 09189428787
HON GAI TIDE TABLE
17:12 – 3.4M
03:20 –  1.1M
CAM PHA TIDE TABLE
18:00 – 3.9M
03:42- 0.9M
QUANG YEN TIDE TABLE
16:11 – 3.1M
05: 43- 1.0M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 08H30 09H30 THẮNG B T&T GOLD 5.60 167.20 15884 FO – HL3.1 H1 – H6 – H1
2 03H00 05H00 TÙNG D HIẾU B HOANG HA STAR 4.5 84.95 1,694 FO – PVOIL HG H5     –     X1
3 12H00 13H00 LINH CEDAR 6.24 189.99 32379 FO – HL3.3 H2 – H6 – H2
4 11H00 HẠNH HAI NAM 89 4.00 171.59 19799 FO – SN TC28 – TP03         H6 – X1
5 08H30 09H30 THANH B CHINA ENERGY 13.8 255.25 64,123 FO – HM2.3 NM6 H1 – H6 – H1
6 12H00 13H00 HƯNG TAI SHAN 14.5 292.00 91,374 FO – HM2.6 CL6 H2 – H6 – H2
7 12H00 13H30 CHÂU TRISTAR DUGON 14.50 229.00 43830 FO – HM2.5 CL6 H2 – H6 – H2
8 05H00 ĐÔNG LONG PHU 16 5.0 112.37 5,199 B12 – HM1.4 P – NM6 X3     –     H5
9 08H30 09H00 HẠNH LONG PHU 16 5.0 112.37 5,199 HM1.4 – FO H1 – H6
10 03H00 05H00 MƯỜI PETROLIMEX 15 7.0 159.90 13,468 HM1.5 – B12 CLUC – P H5     –     X1
11 06H00 KIÊN A HA DUONG 5.76 89.77 2795 HG7.2 – FO H2     –    H5
12 22H00/06 00H00 SƠN KANG SHUN 6.0 189.90 30,963 HN1.6 – F0 X3 – TR – X3
13 10H00 KHỨNG ROYAL 16 6.8 90.98 2999 HG7.3 – FO H2     –     H1
14 12H00 13H00 BÌNH THAI BINH 02 5.5 135.27 8266 F0 – HL3.7 H2 – H6 – H2
15 15H00 CỬU YOSHIN 8.2 135.00 7521 XMTL – FO HG – CL8 TL – H6 – H2
16  17H00 18H00 ĐỨC HIẾU B LENA+KIEV 3.2 87.38+20.41 3779+140 HM1.6 – HM2.6 KIEV – NM6 H1
17 23H00 TRƯỜNG BETTYS PERFETION 9.0 225.00 40014 CL6 – FO CLUC – HL8 – CL6HT X1- TL
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
JAG ARNAV