Kế Hoạch Điều Động Ngày 06 Tháng 05 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH: TÔ MINH THẮNG: 0976264689 2ND WATCH: NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG: 0918636186 3RD WATCH: ĐÀO VIỆT HOÀNG: 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
VŨ HỮU ĐỨC: 0978918007 PHẠM HÙNG CƯỜNG: 0918943893 NGUYỄN VĂN SẢN: 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
16:26 – 3.0M
02:08 –  1.5M
CAM PHA TIDE TABLE
17:23 – 3.5M
02:22- 1.3M
QUANG YEN TIDE TABLE
15:14 – 2.7M
05: 28 – 1.3M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 03H00 05H00 THẮNG A DSI ANDROMEDA 12.10 198.00 34321 HL3.3 – F0 TL – H6
2 03H00 04H00 HÀ C KIÊN A LONG PHU 16 7.0 112.37 5,199 F0 – B12 P – NM6 TL    –      X3
3 03H00 05H00 THẠO KIÊN B YOSHIN 5.20 135.00 7521 F0 – XMTL HG – NM6 TL    –      H1
4 16H30 HÀ A ALAN 10.53 229.00 45259 HL3.1 – CL4 CLUC – NM6 – CL6        H2 – X3
5 03H00 06H30 QUYỀN HTK LOTUS 5.4 169.26 16,960 F0 – HL3.6 TL – H6 – TL
6 10H30 11H00 HÀ A PETROLIMEX 14 6.2 128.60 8,542 HM1.4 – F0 H2 – H2
7 06H00 THẮNG A ALAN 10.53 229.00 45259 F0 – HL3.1         H6 – TL
8 16H30 THUẬN GRIFFIN 7.64 139.90 13,069 CL4 – F0 NM6.CL6 X1     –     H2
9 11H00 13H00 KHOÁI CAPE VENI 9.5 289.00 89,985 HN1.7 – F0 NM8 X3     TR     X3
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
KANG SHUN CAPE VENI JAG ARNAV