Kế Hoạch Điều Động Ngày 08 Tháng 05 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH: NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG: 0918636186  2ND WATCH; PHẠM HÙNG CƯỜNG: 0918943893 3RD: LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
TRẦN VĂN MƯỜI; 0987903066 ĐÀO VĂN KHIÊN: 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
22:00 – 3.5M
09:13 – 0.6M
CAM PHA TIDE TABLE
22:00 -3.8M
09. 00- 0.5M
QUANG YEN TIDE TABLE
22:00 – 3.2M
09:28 – 0.4M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 07H00 07H30 THUẬN ATN GLORY 9.8 150.52 14436 HL1.1 – FO H2
2 03H00 04H00 ĐÔNG THẠO TANGKAS 4.25 122.00 5,979 FO – HG7.1 TR     –      TL
3 12H00 BÌNH TIỄN TANGKAS 4.25 122.00 5,979 HG – XMTL NM6 – H8 TL         H8
4 07H00 10H30 NAM HAI NAM 85 5.5 177.13 20236 HP3 – FO H2   TR     H2
5 15H00 16H00 THẠO HIẾU B HOANG THINH 268 6.2 97.10 2993 FO – CL1 HG H2         TR    X1
6 07H00 07H30 CỬU LONG PHU 20 7.0 112.00 5,379 HL1.4 – B12  P – NM6 H2              TL
7 07H00 LINH THẮNG A SPRUCE EXPRESS 8.2 183.00 30,094  B12 – FO CUC – P H2  – TR   –  H2
8 16H15 TRƯỜNG THẮNG A ROSCO CYPRESS 9.46 225.00 40,014 CL4 – F0 CLUC.NM6.CL6HT X1       TR
9 00H30 HƯNG TUẤT BLUE STAR 5.2 153.20 14,851 F0 – HM1.4          H6     TL
10 22H00 THẮNG A VULCANIA 14.52 229.00 44127 FO – HM2.4          H6 – H2
11 19H00 TRƯỜNG NORD ANDROMEDA 10.4 229.00 44732 HL2 – CL4 CLUC.NM6.CL6HT            TR          X2
12 15H00 18H00 ĐĂNG KENYO 5.5 114.13 4436 FO – HM1.2 H2   TR
13 17H30 HÀ A AC TIANHE 10.0 228.93 48191 CL5 – FO CLUC.HL8.CL8HT X1       TR     H2
14 22H00 23H50 THANH A THUẬN ANNA – META 7.0 189.99 31758 FN3 – FO NM8 TL
15 15H00 16H00 THANG B BLUE STAR 5.2 153,20 14,851 HM1,4  –  F0 H2   – TR
16 17H00 THANG B BLUE STAR 4,2 153.20 14.851 FO – SN TP 3 – H. AU19                   X1
17 19H00 ĐĂNG NHA BE 10 7,0 108 4,760 F0   –   HL1.4              TR – H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
ANAN-META ZORINA FLC HARMONY