Kế Hoạch Điều Động Ngày 07 Tháng 05 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH: LE THANH CONG: 0905691888  2ND WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186 3RD: PHAM HUNG CUONG : 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
NGUYỄN HỒNG ĐĂNG : 0907050268 NGUYỄN VĂN SẢN : 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
21:00 – 3.6M
08:36 – 0.6M
CAM PHA TIDE TABLE
21:12 – 3.9M
08. 18 – 0.5M
QUANG YEN TIDE TABLE
21:08 – 3.2M
08:50 – 0.4M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 10H30 12H00 THANH A AEGIR SELMER 6.50 186.48 31,572 FO – HL3.1 H2     TL      H2
2 05H00 06H00 BÌNH TIỄN NHA BE 09 6.2 105.97 4,250 FO – HL1.5 TL                 H2
3 05H00 07H00 CỬU LONG PHU 20 7.0 112.00 5,379 FO – HL1.4 TL                 H2
4 05H00 08H00 MƯỜI HẠNH BMC CALYPSO 5.1 146.13 14,951 FO – HG7.3 TL                 H2
5 05H00 05H30 HIẾU A WOOYANG HERMES 6.0 189.99 31,091 HL3.5 – F0 TL                 H2
6 14H00 KIEN HIẾU B DONG BAC SUN 7.1 110.06 3,640 XMTL – F0 NM6.CL6 TR                H2
7 19H00 20H00 HƯNG TUAT AFRICAN SWAN 4.5 177.00 19,887 CTAU – FO TP02.ST1 X3     H6
8 18H00 19H00 THẮNG B VINASHIP PEARL 5.7 157.26 14,602 F0 – HL3.6 H2
9 16H00 20H30 HA B MUOI ANBIEN BAY 4.5 171.99 17,515 F0 – C.TAU TP03.HA35 X3
10 18H00 20H00 PHÁI LINH LEVIATHAN 13.5 292.00 93,302 FO – HM2.6 H2  – H6 –    H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
ANAN-META FLC HARMONY