Kế Hoạch Điều Động Ngày 09 Tháng 05 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186  2ND WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 3RD : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐỖ MẠNH HÀC : 0987519025 VŨ ĐÌNH MINH : 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
22:28 – 3.4M
09:51 – 0.7M
CAM PHA TIDE TABLE
23:00 – 3.7M
09:39 – 0.7M
QUANG YEN TIDE TABLE
23:00 – 3.1M
10:09 – 0.5M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 05H00 KHOÁI BBC URANUS 6.35 179.9 25,163 F0 – HM2.1         TR – TR
2 08H00 HẠNH THẠO LONG PHU 20 5.8 112 5,379 B12 –  F0 P.NM6 X2     –      H2
3 07H30 10H00 ĐĂNG HẠNH PETROLIMEX 20 9.6 146.6 11,662 F0 – B12 P.CLUC H2     –     X2
4 07H30 08H00 BÌNH HIẾU B MINH TRUONG 18 3.6 91.94 2,999 F0 – XMHL H8 H2     –     H8
5 00H30 01H30 KHOÁI SUN GOLD 6.0 185.74 26,060 F0 – HL1.1 H2 – TR
6 00H30 03H00 SƠN AVIGATOR 12.6 189.99 31,167 F0 – HM2.2 H2     –    TR
7 16H00 19H30 ĐÔNG TIẾN PREMIER 4.2 133.8 8,813 F0 – SN TP03 – H. AU19 X2
8 10H00 TÙNG D ĐỨC BAO YI 2.8 53.58 430 CLUC – CL5 TL     –     X2
9 18H00 THẮNG A NORD NANAMI 5.5 179.97 23,264 CL6 – F0 NM6.HL8 X1    H6       H2
10 13H30 14H00 THẠO TRUNG THAO 1818 – BLC 5.2 75.7 1,586 F0 – PVOIL H2     –     TL
11 07H30 10H00 TÙNG A BBC URANUS 6.35 179.9 25,163 HM2.1 –  HL3.7 H2
12 13H30 14H30 THUẬN HTK PHOENIX 9.8 169.37 17,019 HL3.1 -HM1.4 H2
13 21H00 22H00 CỬU NHA BE 09 6.6 105.97 4,250  HL1.5 – B12 P TL                 X2
14 21H00 23H00 HIẾU A GOLD OCEAN 7.5 180.00 25,667 HL1.3 – FO TL
15 20H00 22H00 TRƯỜNG ZORINA 12.1 189.99 32987 HN1.3 – FO TR  –  H6
16 17H30 18H00 MƯỜI KENYO 5.5 114.13 4436 HM1.2 – XMTL HG – H8 H2                  H8
17 16H00 17H00 THẮNG B BLUE STAR 4.3 153.20 14851 SN – FO TP03 – H. AU19 X2
18 20H00 THẮNG B BLUE STAR 4.3 153.20 14851 FO – HL3,5                    TL
19 19H00 HẠNH THẠO TANGKAS 8.15 122.00 5979 XMTL – Hl1,2 NM6 – H8 H8              H2
20 21H00 21H30 ĐĂNG HTK PHOENIX 9,8 169,37 17,019 HM1,4  – F0 TL
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
ZORINA FLC HARMONY