Kế Hoạch Điều Động Ngày 10 Tháng 05 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186  2ND WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 3RD : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
LƯU TUẤN ANH : 0971567316 NGUỄN VĂN SẢN – X3 : 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
23.23 – 3.3M
10.30 – 0.8M
CAM PHA TIDE TABLE
23:59 – 3.4M
10. 18- 0.8M
QUANG YEN TIDE TABLE
23:16 – 2.9M
10:56 – 0.7M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 03H30 04H30 KHỨNG PETROLIMEX 15 7.0 159.90 13,468 F0 – HP3 TR
2 03H30 06H30 LINH FLORENTIA 10.4 199.90 36,421 F0 – HM2.3 TR
3 03H00 TRƯỜNG TRUONG LONG 01 6.5 228.38 44,452 F0 – CL6 CLUC.HL8.CL6HT         H6 – X3
4 09H00 TÙNG D THẾ TRUNG THAO 1818 – BLC 4.0 75.70 1,586 PVOIL –  F0 X3     –     TR
5 07H00 THẠO ĐỨC BAO YI 3.0 53.58 430 CL5 – CLUC X3     –     H2
6 10H00 14H00 CHÂU HẠNH ZHONG CHANG YU SHENG 6.5 189.99 33,456 F0 – FN3 NM8 TL – H6TL    X1
7 19H00 HÀ C THAO KENYO 7.2 114.13 4436  XMTL – FO HG – H8 H8            H2
8 22H00 23H30 THANH B PRINCE OF NATURE 8.8 199.99 41151 FO – CL5 HL8 – NM6 – CL6 TR            X3
9 18H00 TUẤT TIỄN NHA BE 09 4.8 105.97 4,250 B12 – FO  P X3            H2
10 10H30 11H00 HÀ A AVIGATOR 9.9 189.99 31,167 HM2.2 – HL2 H2 – H6 – H2
11 14H30 15H30 ĐÔNG ĐÚC THANH PHAT 03 5.3 74.36 1597 FO – HG H2
12 18H30 19H00 HƯNG VULCANIA 12.5 229.00 44127 HM2.4 – FO H2 – H6.H2
13 18H30 20H30 TRƯỜNG THANH B MAHA JACQUELINE 4.5 225.00 38667 CTAU – FO TP02+TP03+ST01 X3 – H6 – H2
14 18H30 19H00 TÙNG A HIẾU A LEVIATHAN 12.0 292.00 93302 HM2.6 – FO H2
15 20H00 TÙNGA HIẾU A LEVIATHAN 12,0 292.00 93302 FO – HN1.7 NM8         TL –  X3
16 18H30 19H30 THẮNG A THÀNH PRABHULAL 4.5 189,99 30,057 CAU1 HL – NOSCO TP2.HA,19.SEATE..01 X3
17 21H30 THẮNG A THÀNH PRABHULAL 4,5 189,99 30,057 NOSCO- CAU1TL TP2.HA,19.SEATE ..01 X3
18 22H00 HƯNG THANH A DORIC WARRIOR 9,3 229.253 51.208 HL3,3 –  CL3 CLUC.NM6.CL6.HT         H6 – X1
19 18H30 20H30 THANH A ARTMAN 7,0 190.00 32.474 HP1   –    F0 H2 – H6.H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
ZORINA FLC HARMONY