Kế Hoạch Điều Động Ngày 08 Tháng 03 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH: PHAM CUONG THAI : 0904135306  2ND WATCH; PHẠM HÙNG CUỜNG: 0918943893 3RD:  ĐÀO VIỆT HÒANG: 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
TRẦN BÁ DÔNG; 0389127932 VŨ ĐÌNH MINH; X2;  0949868128
HON GAI TIDE TABLE
20:15 – 2.5M
05:45 – 1.7M
CAM PHA TIDE TABLE
21:08 -2.7M
05:54 – 1.7M
QUANG YEN TIDE TABLE
19:00 -2.4M
08:39- 1.5M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 22H007/3 00H00 TÙNGA PRINCESS LOTUS 6.5 225.00 36,559 SD  – HN1.5 NM8 TR
2 06H00 HƯNG XIN HUI EXPRESS 7.8 215.4 54,732 F0  –  HM1.3        TA – H2
3 13H00 TRƯỜNG AMADEUS 7.8 229.00 44,425 F0  –  HM2.6        TA
4 11H00 13H00 B BBCMOON STONE 7.7 153.51 12.838 F0  –  HM1.4 H1 – TA – H1
5 15H00 TRUONG BROAD GATE 6.5 179.97 23,225 F0  –  HM1.5                 TA
6 04H00 05H00 HƯNG OCEAN REEF 10.45 189.99 30,057 HM2.5 – HL3.3 H2 -TA
7 11H00 C THAO FS BITUMEN NO1 5.0 105.5 4,620 CL1  –  F0 HG.H8 H8    –     H1
8 16H00 HIỆU TIEN MASAGANA 8.8 128.6 8,627 CL5  –  F0 HG.H8 H8    –     H2
9 11H00 12H00 TRUONG SUN GOLD 6.2 185.74 26,060 F0 – HM2.3 H1 – TA
10 16H00 17H00 SON VINASHIP PEARL 9.96 157.26 14,602 HL3.6 – F0 H2
11 16H00 17H00 HA A OCEAN REEF 10.45 189.99 30,057 HL3.3 – CL5 HL8.NM6 H2      –     X2
12 13H00 HANH THAI BINH 01 4.5 136.4 8,216 HG7.1 – F0 H2      –     TA
13 19H00 THANG A CAPTAIN SITARAS 9.4 199.99 34,595 CL7 – F0 HL8.CL6 X2      –      H1
14 SH 20H00 PHAI NAM PETROLIMEX 11 7.8 175.96 25,400 B12 – F0 P.CLUC TR       –     H1
15 19H00 20H00 HUNG PETROLIMEX 16 10.2 183.22 29,188 HM – B12 P.CLUC H1      –      H2
16 16H00 17H00 DANG NEW GOLD 9.85 167.2 15,884 HL3.5 – F0 H2
17 23H50 TRUONG IOLCOSDESTINY 6,5 229 47984 CL4  –  F0 CLUC,NM6,CL6.HT X2  –         TR
18 21H00 THAO THE NAM SON 66 6,4 111,54 3.752 XMTL  –  F0 CL8 H8        –   TR
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
VAN AUSPICIOUS VICTORY C JIN HAO PRINCESS LOTUS JINRUN HE FAN