Kế Hoạch Điều Động Ngày 07 Tháng 03 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : LE THANH KONG : 0905691888  2ND WATCH : PHAM HUNG CUONG : 0918943893 3RD: ĐAO VIET HOANG : 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
NGUYEN DINH HIEU : 0904458128 NGUYEN VAN SAN – X3 : 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
19:00 – 2.3M
23:54 – 1.6M
CAM PHA TIDE TABLE
20:05 – 2.5M
03:08 – 1.8M
QUANG YEN TIDE TABLE
16:25 – 2.2M
22:25 – 1.4M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 19H00 THẠO NAM SON 66 3.5 111.54 3,752 HM1.5 – XMTL H8.CL8          H2    H2
2 17H00 LINH THAO PETROLIMEX 20 6.0 146.6 11,662 B12 – F0 P.CLUC H1          H2
3 SH – 16H30 17H00 PHÁI SƠN PETROLIMEX 11 9.0 175.96 25,400 HM2.3 – B12 P.CLUC H2     –    H1
4 10H00 HANH KIEN FS BITUMEN NO1 5.6 105.5 4,620 F0 – HM1.6         TA- H2
5 20H006/3 00H00 HIẾU VINASHIP STAR 6.0 158.5 15,438 F0 – HM1.1 H6 – H6
6 12H30 14H00 TUNGA OCEAN REEF 10.45 189.99 30,057 F0 – HM2.2 TR
7 00H00 DONG NHA BE 09 6.6 105.97 4,250 F0 – HM1.6          H6
8 06H00 KIEN HANH MINH TRUONG 18 6.5 91.94 2,999 XMHL – F0 NM6 H1 – TA
9 14H00 15H00 TRUONG MICHALAKIS 4.0 185.74 26,003 CTAU – F0 TP3.HAU35 X3 – TA – H2
10 04H00 THANHB TAN BINH 267 6.0 190 31,670 CL2 – F0 NM6.HL8 X2  – TA
11 06H00 THANHB AMIS ORCHID 6.0 189.99 32,319 F0 – HM1.3          TA- H1
12 01H00 HIẾU VIMC DIAMOND 8.5 147.87 9,957 HM2.2 – F0          H6
13 20H006/3 00H30 TÙNGA PRINCESS LOTUS 6.5 225 31,230 F0 – SD H6
14 20H00 21H00 NAM VINASHIP STAR 6.0 158.5 15,438 HM1.1 – HL3.1TL H1
15 20H00 21H00 THẮNG A AMIS ORCHID 6.0 189.99 32,319 HM1.3 – HL3.1 H1
16 CANCEL 23H00 QUYEN NHA BE 09 6.2 105.97 4.250 HM1.6 – B12 P H1    –   H2
17 20H00 23H00 MUOI TIEN QUANG HAI 09 6,5 105,67 4326 HM1.5 – CL2MF CL6 H1   –    X3
18 20H00 21H00 CUU FS BITUMEN N01 5,6 105,,5 4620 HM2.2 – CL1 HG .H8 H1   –   H8
19 20H00 22H00 ANH LS VENUS 5.2 127,2 8455 HL3.2 – F0 H1
20 22H00 THANG A VIET THUAN 30-01 5.8 179,00 19.918 HM1.3 – HG7.2              H1
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
VAN AUSPICIOUS VICTORY C JIN HAO JIN RUN HE FAN