Kế Hoạch Điều Động Ngày 06 Tháng 03 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888  2ND WATCH : PHẠM HÙNG CUỜNG : 0918943893 3RD : ĐÀO VIỆT HÒANG : 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐÀO QUỐC BÌNH : 0965705386 VŨ ĐÌNH MINH – X2 : 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
07:15 – 2.5M
23:54 – 1.6M
CAM PHA TIDE TABLE
08:11 – 2.5M
22:47 – 1.6M
QUANG YEN TIDE TABLE
08:06 – 2.3M
22:25 – 1.4M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 07H00 TRƯỜNG SƠN VICTORY C 11.4 179.50 22,137 F0 – FN5 NM8          TA – H1
2 05H00 TRƯỜNG SƠN HONG CHANG 12.0 224.95 38,567 HN1.8 – F0 NM8       TR.TA
3 05H00 06H00 THANH B PRIMROSE 6969 7.0 199.98 39,560 F0 – HM1.3 H2 – TA – H2
4 04H30 07H30 CHÂU HE FAN 6.5 225.00 40,562 SD – HN1.8 NM8 X1 – TR
5 17H30 19H30 HÀ A VIET THUAN 30-01 4.0 179.00 19,918 F0 – HM1,4 TR
6 10H00 CHÂU AWESOME ASHLEY 11.2 189.99 31,230 HN1.5 – F0         TR – TR
7 05H00 05H30 THANH A LONG TAN 239 10.2 169.02 16,764 HP3 – F0 H2
8 04H30 10H00 THẮNG A JIN RUN 6.5 224.94 37,711 SD – HN1.6 NM8 X1    –     TR
9 15H00 THẠO NAM SON 66 3.5 111.54 3,752 F0 – HM1.5         H2 – H2
10 12H00 THẠO THANH PHAT 01 3.2 69.85 1,080 HG – F0 H2 – H2
11 12H30 14H00 LINH VIMC DIAMOND 8.5 147.87 9,957 F0 – HM2.2 H2
12 20H00 22H00 THANG A PRIM ROSE 6969 7.0 199.98 39,560 HM1.3 – CL6 HL8.NM6.CL6 H6       – X2
13 20H00 22H00 DONG QUANG HAI 09 6.5 105,67 4320 F0   –   HM.5 H6
14 22H00 HA A PETROLIMEX 16 10,2 183,22 29188 F0    –   HM2.4        TR
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
VAN AUSPICIOUS VICTORY C JIN HAO JIN RUN HE FAN