Kế Hoạch Điều Động Ngày 05 Tháng 03 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH: LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888  2ND WATCH;NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG: 0918636186 3RD:  PHẠM HÙNG CƯỜNG: 0918943893
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
PHẠM CÔNG CỬU; 0947376859 DÀO VAN KHIÊN; X1;  0949868128
HON GAI TIDE TABLE
06:28 – 2.9M
21:3.8 – 1.3M
CAM PHA TIDE TABLE
07:23 -2.9M
22;47 – 1.6M
QUANG YEN TIDE TABLE
07:00 -2.7M
21:07- 1.0M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 01H00 02H00 HÀ C SF BLOOM 3.6 84.97 2,752 HM1.5 – F0 TR
2 03H00 HƯNG SƠN CAPTAIN SITARAS 10.95 199.99 34,595 HM2.3 – CL7 HL8.CL6.NM6          TR     X1
3 04H00 05H00 HÀ A AWESOME ASHLEY 11.2 189.99 31,230 F0 – HN1.5 H2    TA    H1
4 06H30 TRƯỜNG OCEAN PEGASUS 10.0 199.99 40,547 CL6 – F0 HL8.CL6.NM6 X1             TR
5 CANCEL 06H00 THẮNG A MICHALAKIS 5.0 185.74 26,003 CTAU – F0 TP02.HAU35 X3             X1
6 04H00 07H00 ĐĂNG NEW GOLD 6.00 167.20 15,884 HM1.3 – HL3.5 H2
7 04H00 05H00 THANH B ULTRA ALPHA 11.35 199.90 36,203 HM2.4 – HL2 H2
8 06H30 BÌNH TIỄN SKY LOVER 9.0 124.55 9,981 CL1 – F0 HG.HM6 X1   TA     TR
9 05H00 THẠO STAR 36 6.6 94.88 2,859 XMHL – F0 NM6 H1             H2
10 08H00 09H00 ĐÔNG MINH TRUONG 18 3.6 91.94 2,999 F0 – HM1.1 TR
11 15H30 TÙNG A JIN RUN 6.5 224.94 37,711 F0 – SD          TA    H2
12 01H00 KIÊN HAI DANG 168 6.8 91.94 2,999 HG7.2 – F0 TR
13 01H00 01H30 HƯNG SƠN THOR INDEPENDENCE 10.3 189.99 30,303 HL1.1 – F0 TR
14 16H00 QUYỀN THẠO NHA BE 06 4.5 107.48 4,158 B12 – F0 P H1             H2
15 13H00 14H00 TÙNG A HE FAN 6.5 225 40,562 F0 – SD H2    TA
16 21H00 THẮNG A PETROLIMEX 09 8.0 175.9 25,400 B12 – F0 P.CLUC H2            H1
17 20H30 21H00 THUẬN PETROLIMEX 20 8.1 146.6 11,662 HM1.4 – B12 P.CLUC H1            H2
18 20H30 21H00 HIỆU MINH TRUONG 18 3.6 91.94 2,999 HM1.1 – XMHL  NM6 H1              H2
19 21H00 23H00 TRƯỜNG SƠN VAN AUSPICOUS 6.0 189.99 31,261 SD – FN4  NM8 TR      TR
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
JIN HAO AWESOME ASHLEY HONG CHANG