Kế Hoạch Điều Động Ngày 04 Tháng 03 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH: LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888  2ND WATCH;NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186 3RD:  PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐINH KHẮC QUYỀN : 0969476286 NGUYỄN VĂN SẢN – X3 : 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
06:00 – 3.3M
20:12 – 1.0M
CAM PHA TIDE TABLE
07:00 – 3.3M
20:58 – 1.3M
QUANG YEN TIDE TABLE
06:00 – 3.0M
19:54- 0.7M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 23H003-3 00H00 TÙNG A ADAM ASNYK 8.6 199.69 24,115 HL3.4 – F0 TR – TR
2 06H00 07H00 HIẾU VINASHIP SEA 9.8 169.30 18,108 HL3.5 – F0 H1
3 03H30 05H00 TRƯỜNG WILD ROSE 4.8 189.80 17,989 CTAU – F0 TP03.HA35 X2   TA
4 13H30 15H00 HÀ A ULTRA ALPHA 11.4 199.90 36,203 F0 – HM2.4 H2 – TA – H2
5 08H00 HƯNG IOLCOS DESTINY 10.9 229.00 47,984 HM2.6 – CL4 CLUC.NM6.CL6HT         TA – X3
6 03H30 04H30 THẮNG A DAI AN 4.4 183.00 30,105 CTAU1 – NOSCO TP03.HA35 X2
7 05H30 THẮNG A DAI AN 4.4 183.00 30,105  NOSCO – CTAU1 TP03.HA35                 X2
8 06H00 07H00 HÀ C TÙNG MASAGANA 8.8 128.60 8,627 HM1.3 – CL5 HL8.H8 H1           H8
9 03H00 03H30 HÀ A PETROLIMEX 09 11.0 175.99 25,400 HM2.3 – B12 CLUC.P H2           H1
10 07H00 TRƯỜNG PETROLIMEX 11 9.6 175.96 25,400 F0 – HM2.3         TA – H1
11 06H00 08H00 HIỆU NHA BE 06 6.3 107.48 4,158 F0 – HM1.5 H1
12 06H00 10H00 LINH PETROLIMEX 15 7.0 159.90 13,468 F0 – HM2.1 H1
13 13H30 14H00 SƠN BMC PANDORA 8.94 139.92 11,703 HL3.7 – F0 H2
14 04H00 06H00 THANH B JIELI 11.8 225 39,958 HN1.5 – F0 NM8 TR
15 06H30 HƯNG NAM LBC ENERGY 6.5 210 42,744 CL4 – F0 HL8.NM6.CL6 X3 – TA – H1
16 05H00 MƯỜI TIỄN KENYO 6.5 114.13 4,436 XMTL – F0 CL6.H8 H8           H1
17 07H30 THAO THANH PHAT 01 3.6 69.9 1,080 CL5  –  HG X3           H2
18 13H30 14H00 ANH NEW GOLD 6.0 167.2 15,884 F0 – HM1.3 H2
19 19H00 21H00 TÙNG A VAN AUSPICOUS 6.0 189.99 31,261 F0 – SD TR
20 19H00 20H30 HANH NHA BE 06 6.3 107.48 4,158 HM1.5 – B12  P TR            H1
21 21H00 TUẤT TÙNG D THAI BINH 01 4.5 136.40 8216 CL7 – HG7.1 HG – CL6 X3            H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
JIN HAO JIE LI HONG CHANG