Kế Hoạch Điều Động Ngày 09 Tháng 03 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH: PHAM CUONG THAI : 0904135306  2ND WATCH: PHAM HUNG CUONG: 0918943893 3RD WATCH: ĐAO VIET HOANG: 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
VU VAN TUAT: 0962002298 NGUYEN VAN SAN: X3 : 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
22:00 – 2.7M
09:28 – 1.4M
CAM PHA TIDE TABLE
08:11 – 2.5M
22:47 – 1.6M
QUANG YEN TIDE TABLE
22:00 – 2.5M
09:40 – 1.2M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 04H00 04H30 KIÊN THAI BINH 38 4.0 92.50 2,999 F0  –  HM1.1 H2
2 06H00 07H00 TÙNGA SUN GOLD 6.2 185.74 26,060 HM2.3 – HP4 H6 – H2
3 04H00 04H30 A AMADEUS 7.8 229 44,425 HM2.6  –  CL7 CLUC.HL8.CL6HT H2    –      X3
4 17H30 22H00 THẮNGA DREAM STAR 13.8 229 43,226 F0  –  HM2.6 H1 – H6 – H2
5 06H00 07H00 THUẬN BBC MOONSTONE 7.7 153.51 12,838 HM1.4 – HL1.3 H6 – H2
6 10H00 THUẬN TAN BINH 134 5.8 157.22 14,734 F0 –  HM1.5       H2.H6 – H2
7 21H308/3 01H00 MƯỜI HAI BINH 16 4.5 90.72 2,551 F0 –  HG3 TR     –      H1
8 08H30 TÙNGA BROADGATE 6.5 179.97 23,225 HM1.5 – HL1.1         H2
9 06H00 11H00 ĐĂNG T& T GOLD 5.9 167.2 15,884 F0 – HM2.2 H6      –     H2
10 06H00 08H00 QUYỀN THẾ THUAN PHONG 18 2.2 79.95 2,707 F0 – HN1.1 H1
11 17H30 18H00 THAO THE QUANG ANH GM 5.8 91.94 2,971 F0 – PVOIL HG H1     –      TR
12 21H00 22H00 TRUONG HA B DAI AN 4.3 183 30,123 C.TAU – F0 TP2. HAU35 X3  – H6
13 17H30 21H00 HUNG DATO LUCKY 12.4 189.99 32,929 F0 – HN1.7 H1  – H6 – H1
14 22H00 23H00 NAM TAN BINH 134 5.8 157.22 14,734 HM1.5 – HL3.6  H2
15 17H00 18H00 DONG HAI PHAT 26 4.5 94.99 2858 F0   –  HL1,5 H1
16 22H30 DONG THAI BINH 38 4,0 92.50 2999 HM1,1 –  HG7,1          H1  H6    TR
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
VANAUSPICIOUS VICTORY C THUAN PHONG 18 JINHAO PRINCESSLOTUS JINRUN DATOLUCKY HE FAN