Kế Hoạch Điều Động Ngày 10 Tháng 03 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH:NGUYEN QUOC TRUONG : 0905691888  2ND WATCH: PHẠM HUNG CUONG: 0918943893 3RDWATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG: 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
LE DINH THAO: 0944455528 VU ĐINH MINH; X2;  0949868128
HON GAI TIDE TABLE
23:00 –  3.0M
10:11 – 1.2M
CAM PHA TIDE TABLE
23:05 – 3.2M
10.30 – 1.2M
QUANG YEN TIDE TABLE
23:23 – 2.8M
10:35 – 1.0M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 06H00 07H30 KHOÁI T&T GOLD 5.9 167.2 15,884 HM2.2 –  HL3.5 TR
2 04H00 TRƯỜNG B XIN HUI EXPRESS 7.8 215.4 54,732 HM1.3 –  CL5 HL8.NM6.CL6         H6 – X2
3 06H00 08H00 TÙNGA HONG LONG ZHI XING 11.05 189.99 31,198 F0  –  HM2.4 TR
4 18H00 THANH A VINASHIP DIAMOND 5.8 153.5 14,397 F0  –  HM1.3              H1
5 14H00 KIÊN THẾ QUANG ANH GM 4.2 91.94 2,971 PVOIL –  F0 HG H2                 H1
6 13H00 THẮNGA THANH A PETROLIMEX 16 8.0 183.22 29,188 B12 – F0 P.CLUC H2  –   H1
7 06H00 06H30 BÌNH TIỄN NHA BE 09 6.2 105.97 4,250 HM1.6 –  B125000 P TR     –     H1
8 12H00 13H00 THẮNGB MƯỜI PETROLIMEX 15 7.0 159.90 13,468 HM2.1 – B12 P.CLUC H1     –     H2
9 00H30 A PRIMROSE 6969 9.9 199.98 39,560 CL6 – F0 CL8.HL8.NM6 X3     –     H2
10 02H00 TRƯỜNG B UTRA ALPHA 6.0 199.9 36,203 HL2 – F0         H6
11 22H00 HƯNG HONG LONG ZHI XING 11.05 189.99 31,198 HM2.4 – HP1         H2
12 18H00 21H00 HÀ A JIN HAO 12.7 189.99 32,964 HN1.3 – F0 TR
13 21H00 ANH MP ATLANTIC 9.6 157.50 13,713 HG7.3 – F0 H2
14 20H00 22H00 HÀ C THE SOUTHERN WEALTH 5.9 91.94 2,969 F0 – PVOIL HG H2               H1
15 23H00 HÀ A QING DAO GANG DA GANG 7.4 189.99 33,044 SD – HN1.3            TR
16 18H00 20H30 TUAT THUAN PHONG 18 2,2 79,95 2,707 HN1.1 –  HN1.7CM TR
17 20H00 21H30 TRUONG DREAM STAR 13,8 229 43,226 HM2.6 – HL3.3 H2
18 20H00 21H30 HIỆU HAI PHAT 26 4,5 94.99 2,858 HM1.5 – HL1.1CM NM6 H2
19 20H00 HUNG AN HAI VINCENT 5,8 178,72 19,918 HG 7.2 –  F0 H2 – H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
VANAU SPICIOUS VICTORY C THUAN PHONG 18 JIN HAO PRINCESS LOTUS JIN RUN DATO LUCKY HEFAN