Kế Hoạch Điều Động Ngày 11 Tháng 03 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH: NGUYEN QUOC TRUONG : 098636186  2ND WATCH; PHAM CUONG THAI: 0918943893 3RDWATCH : ĐAO VIET HOANG: 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
DAO TRUNG KIEN: 0984829575 NGUYEN VAN SAN: X3 : 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
23:59 – 3.1M
10:54 – 1.0M
CAM PHA TIDE TABLE
23:59 -3.4M
11:08 – 1.0M
QUANG YEN TIDE TABLE
08:06 -2.3M
11:29- 0.8M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 06H30 08H00 TÙNGA RUYISONG 10.30 179.50 20,684 F0 –  HM2.2 H2
2 20H00 21H00 HIỆU TROPICAL BINTANG 5.58 119.99 9,595 F0 – HM1.5  H1    H6    H1
3 03H00 ĐÔNG MINH TRUONG 18 3.6 91.94 2,999 F0 – HM1.4         H6 – H2
4 06H30 HẠNH TIỄN NHA BE 09 4.8 105.97 4.250 B12 – F0 P H2
5 17H30 TRƯỜNG XIN HUI EXPRESS 9.5 215.40 54,732 CL5 – F0 NM6.CL6.HL8 X3   – H6
6 10H30 13H00 QUYỀN MACDALIAN 5.5 116.9 8,588 F0 – CL1 HG.CL6 H1             X3
7 13H00 THẠO HAI BINH 16 4.5 90.72 2,551 HG –  F0 H2  –  H1
8 10H30 11H00 BÌNH THẾ VTT  82 4.3 89.56 2,624 F0 – XMTL H8 H1          H8
9 01H00 ĐÔNG QUANG HAI 09 4.0 105.67 4,326 CL2 – F0 CL6 X2 – H6
10 16H00 NAM VINASHIP STAR 9.98 158.50 15,438 HL3.1 – F0            H1 – H1
11 13H00 14H00 NAM BBC MOONSTONE 7.4 153.51 12,838 HL1.3 – F0  H2       H1
12 20H30 22H00 HƯNG HE FAN 12.8 225.00 40,562 HN1.8 – F0 NM8 TR   –  TR
13 13H00 15H00 TUẤT LAMAR 4.0 92.16 5543 HM1.2 – FO H2     H1
14 21H30 TRUONG LADY MALOU 9.8 183.31 29762 FO – HM2.1            H6
15 13H00 14H00 HÀ C TRUONG NGUYEN 136 3.0 91.80 2656 FO – HN1.1 H2      H2
16 17H00 HÀ C THUAN PHONG 18 5.2 79,95 2,707 HN1.7 – FO           H2        H2
17 18H30 THAO ROYAL 18 4.0 90.98 2999 FO – HG7.2            H1        H1
18 18H00 TUAT LONG TAN 79 4.0 97.12 2,980 F0 – XMHL CL6           H1  –     H2
19 20H00 21H00 HIẾU A VINASHIP DIAMOND 5.8 153.5 14,397 HM1.3 – HP3 H1
20 19H00 HA B PETROLIMEX 15 5.6 159.9 13,468 B12 – F0 P.CLUC TR      H6  –   H1
21 23H00 TRUONG RU YI SONG 10.3 179.5 20,684 HM2.2 – HL2            H6  –  H1
22 20H30 23H30 THANG A VAN AUSPICIOUS 12.6 189.99 31,261 FN4 – F0 NM8 TR      H6
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
VANAUSPICIOUS VICTORY TRUONG NGUYEN 136 QING DAO GANG DA GANG PRINCESS LOTUS JIN RUN DATO LUCKY HE FAN