Kế Hoạch Điều Động Ngày 12 Tháng 03 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH:  NGUYEN QUOC TRUONG – 0918636186 2ND WATCH: PHAM CUONG THAI – 0904135306 3RD WATCH: DAO VIET HOANG – 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
HOANG MINH TUNG: 0965427068 DAO VAN KHIEN – X1: 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
2359 – 3.1M
1137 – 0.8M
QUANG YEN TIDE TABLE
0019 – 2.9M
1223 – 0.7M
CAM PHA TIDE TABLE
2359 – 3.4M
1145 – 0.8M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 02H00 THẮNGA CATTLEYA 7.26  199.90  39,895 F0 – HM2.2           H6 – H1
2 09H30 THẠO HIẾUB VTT 82 6.2 89.56 2,624 XMTL – F0 H8 H8     H6    H1
3 12H30 13H00 HẠNH TIỄN TROPICAL BINTANG 5.58 119.99 9,595 HM1.5 – CL3 H8.NM6 H1     –     H8
4 CANCEL 19H00 A EXPLORER 6.0 189.99 26,449 F0 – SD
5 06H00 07H00 TÙNGA HAO HUNG 666 6.5 195.00 36,801 F0 – HM2.3 H2
6 17H30 TRƯỜNG AMADEUS 6.0 229.00 44,425 CL7 – F0 CLUC.HL8.CL X1      –     H1
7 01H00 HƯNG JIN RUN 11.6 224.94 37,711 HN1.6 – F0 NM8         TR –  TR
8 12H30 13H00 TÙNGA HONG LONG ZHI XING 9.9 189.99 31,198 HP1 – F0 H1       H1
9 00H00 MƯỜI SOUTHERN WEALTH 4.5 91.94 2,969 PVOIL – F0 HG X3      –      H1
10 23H0011/3 00H00 A PRINCESS LOTUS 11.4 225.00 36,559 HN1.5 – F0 NM8 H2
11 10H00 ĐÔNG TIỄN TIAN LONG 7.1 99.99 4,441 HG7.2 – F0 H1       H6       H1
12 17H00 18H00 THẮNG A STRELIXIA 7.06 209.99 49854 FO – HM2.2 H1 – H6 –     H2
13 13H00 14H30 HƯNG VICTORY C 6.0 179.50 22137 FN5 – FO NM8 H2     H2
14 15H00 TÙNG A CATTLEYA 7.26 199.90 39895 HM2.2 – CL5 HL8 – NM6 – CL6              H1      X1
15 17H00 HƯNG JIN HAI FU 9.5 224.95 38608 HN2.3 – HN1.8            H2          H2
16 CANCEL 21H30 THẮNG A HAO HUNG 666 6.5 195.00 36,801 HM2.3 – CL4 HL8 – NM6 – CL8
17 18H30 KIÊN QUYEN LONG TAN 79 6.7 97.12 2980 XMHL – FO CL6 H2      H6
18 21H00 QUYỀN MY THINH 8.0 134.04 8414 HP2 – FO           H6
19 23H00 KIEN QUYEN DAI TAY DUONG 36 3.6 91.94 2,989 F0 – HG           H6   –    H2
20 22H00 23H00 THANG B GREEN PACIFIC 4.5 147 12,545 F0 – SN HA17.TP02 H1
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
TRUONG NGUYEN 136 QING DAO GANG DA GANG DATO LUCKY JIN HAI FU