Kế Hoạch Điều Động Ngày 13 Tháng 03 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH: PHAM CUONG THAI – 0904135306 2ND WATCH:  LE THANH KONG – 0905691888 3RD WATCH:  NGUYEN QUOC TRUONG – 0918636186
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
TANG VAN THE: 0398883444 VU DINH MINH – X2: 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
0100 – 3.3M
1220 – 0.7M
QUANG YEN TIDE TABLE
0104 – 3.1M
1319 – 0.6M
CAM PHA TIDE TABLE
0100 – 3.5M
1224 – 0.7M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 06H00 07H00 BÌNH HAI PHAT 26 1.8 94.99 2,858 HL1.1 – HG NM6 H2      –     H1
2 03H00 04H00 TRUONG LADY MALOU 9.8 183.31 29,732 HM2.1 – B12 P.CLUC TR      –     H1
3 06H00 06H30 HUNG SON STRELITZIA 7.1 209.99 49,720 HM2.2 – CL6 HL8.NM6.CL H2     –     X2
4 06H00 07H00 HA A PETROLIMEX 18 10.9 175.90 25,400 F0 – HM2.4 H2 – H2
5 06H00 08H00 ANH BAO SHENG 10.3 169 16,715 F0 – HM1.2 H2
6 03H00 04H00 THAO HIẾU B THANH PHAT 03 5.3 74.36 1,597 F0 – CL2 TR      –     X1
7 03H00 05H00 TUNG A EXPLORER 6.0 189.99 26,449 F0 – SD TR – H6 – TR
8 03H00 THANG A OCEAN REEF 6.0 189.99 30,057 CL6 – F0 HL8.NM6 X1 – H6 – TR
9 03H00 06H00 TUAT TIEN MINH QUANG 01 4.0 126.73 5,565 F0 – XMTL CL6.CL8 TR – H6 – H1
10 10H30 HA A DREAM STAR 11.3 229 43,226 HL3.3 – F0         H2 – H2
11 14H00 KIEN HIẾU B THAI BINH 38 6.6 92.5 2,999 HG7.1 – F0 H1
12 23H30 TRƯỜNG QING DAO GANG DA GANG 12.8 189.99 33,044 HN1.3 – F0         H2 – H2
13 23H00 HANH THANH PHAT 03 3.2 74.36 1,597 CL2 – F0 X2      –     H1
14 CANCEL 20H00 HIỆU TRUONG NGUYEN 136 3.0 91.8 2,656 HN1.1 – HN1.7CM NM8
15 18H30 20H30 THUAN VIMC UNITY 10.04 153 14,851 F0 – HM1.3 H1 – H6 – H1
16 18H30 20H00 THANG B DONG BAC 22-02 3.0 146.28 10,874 F0 – SN HA18.HA19 H1  –  H6 – X2
17 18H30 20H00 TRUONG SITC HENGSHAN 6.5 225 41,612 F0 – SD H1  – H6.H2
18 18H30 22H00 MƯỜI MINH TRUONG 18 3.6 91.94 2,999 HM1.4 – XMHL NM6 H1
19 22H00 TRƯỜNG EXPLORER 6.0 189.99 26,449 SD – FN4 NM8         H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
TRUONG NGUYEN 136 DATO LUCKY JIN HAI FU