Kế Hoạch Điều Động Ngày 08 Tháng 02 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH:  PHAM HUNG CUONG: 0918943893 2ND WATCH: NGUYEN QUOC TRUONG: 0918636186 3RD WATCH: DAO VIET HOANG – 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
HOANG MINH TUNG: 0965427068 VU DINH MINH – X2: 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
0112 – 3.3M
1300  –  0.6M
CAM PHA TIDE TABLE
0200 –  3.7M
1328  –  0.6M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 00H00 HIỆU THE HAI NAM 06 2,8 88.30 2,165 HG – XMHL H8 T2      H8
2 23H30/07 01H00 THANH B GLORY ENERGY 14.43 255.27 64123 FO – HM TR
3 01H30 03H00 HA A MAGIC PEARL 7.0 199.91 40,324 FO – CL4 HL8.CL8.NM6 TL       X2
4 04H00 05H00 HUNG ZHONG CHANG HONG SHENG 8.0 189.99 32,964 HN2.7 – HN H1
5 12H00 13H00 PHAI PETROLIMEX 21 9.5 181.53 28725 FO – HL H2
6 12H00 13H00 THANG A ETERNAL LUCK 11,74 185,74 26,071 HL – FO H2
7 20H00 22H00 HA C VINALINES FREEDOM 3.9 136.40 8216 FO – NOSCO HP01 – TP02 TR – TA – X2